Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1641-14-8003-156v

Compareerden voor schepenen der heerlijckheijt van Tilborch ende Goirle hier onder genoemde Willem sone wijlen Jan Peter Goijaertss, daer moeder aff was Anna dochter wijlen Adriaen Gerit Meuss, ter eenre, ende Denis sone wijlen Jan Denis Hendrick Wouterss, met Jan Cornelis Wijtmans de Groot als mette heer geordonneerde momboir ende toesiender over Adrianen ende Anna broeder ende gesustere kijnderen wijlen Sebastiaen Jan Denis Hendrick Wouterss bij hem verweckt vuijt Anna dochter Jan Peter Goijaerts voors. sijns Willems eerste comparante gewesene suster ter andere sijde, de welcke tot voorcominge van alle misverstanden, ende ..., die tusschen Willemen, ende ......, soo vuijt het testamentaire dispositie van de voors. Adriaen Gerit Meuss ende Maria de Veth sijne huijsvrouw, die hunne goederen daerbij ten behoeve vande naeste vrienden hebben .... gemaeckt of belast met retour, als oock anderssints vuijtten testament gemaeckt bij wijlen Jenneken oock dochter voors. Adriaen Gerit Meuss ende Marie de Veth dochter, gewesen huijsvrouw van Aert Cornelis Meuss, mitsgaders oock vuijtten testament bij wijlen Jannen sone Adriaen Gerit Meuss ende Marie voors., met malcanderen bekennen geaccordeert ende verleden te sijn, te weten dat die voors. Willem Jan Peter Goijarts voor vuijt sal hebben, houden, ende erffelijck voor hem besitten, seeckere huijsinge, metten turffschop, ende omtrent twee lopensaet erve daertoe behoirende gestaen, ende gelegen, binnen deser prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt, daer de voors. wijlen Adriaen Gerit Meuss met sijne huijsvrouw de voorgenoemde Jan ende Jenneken henne kijnderen vuijt gestorven sijn, met noch twee stucxkens erve tsamen groot derdalff lopensaet genoemt de Vening? gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. teijnde de Langstraet, welverstaende dat die voors. Willem ierste comparant aen jder vande voors. twee onmondige kijnderen, soo wanneer sij in houwelijcken state sullen sijn gekomen ende met daertegens sal moeten goet doen, ende betalen, de somme van xxxvi ca. guldens eens, ende als dan ende voorts sullen alle ende eijgelijcke soo haeffelijck als erffelijcke goeden, waer of tot wat plaetsche, die mochte sijn gelegen ofte bevonden worden, sonder eenich onderscheijt ende restrictie te maecken, gedeijlt worden in twee delen, deen gerechte helft door de voors. Willemen, ende dander gerechte hellicht voor de voors. momboir ende toesiender ten behoeve ende proffijte vande voors. kijnderen, ... partijen respective verclaeren wel, ende voldaen te wesen, renuntierende ende sulx deen opden anders gedeelte, ende ... op alle testamenten, geschreven rechten, ende costuijme locael die contrarie van de voors. accoorde soude moge disponeren, daerop andermael te vertijen, sonder deen des andere vuijt crachte deselve testamente ofte lantrecht meer .... t'eijschen ofte te molesteren, gelijck sij hen tot naerder ... in alle tgene voorens verhaelt staet voor ons schepenen naer genoemde, ende hierondertekent volcomentlijck hebben laten condemneren, condemnerende bij schepenen voornoemd deselve partijen mits dese sonder argelist, datum xxviij junij 1641, scabinij Kievits et Oeckel.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832