Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1641-14-8003-157r

Alsoo wijlen Jenneken dochter Adriaen Geritss getrouwt geweest sijnde met Aert Cornelis Meuss, omtrent ses weeken geleden deser werelt is comen afflijvich te worden sonder wettiche .... geprocreert te hebben achter te laten, wederomme sulcx is deselven Aerden, ter eenre ende Willem Jan Peter Goijarts, daer moeder aff was Anna dochter wijlen Adriaen Geritss voors., met Denis sone wijlen Jan Denis Hendrick Wouterss, ende Jan Cornelis Wijtmans de Groot, sijnde mette heere geordonneerde momboir ende toesiender over Adriaen ende Anna broeder ende suster kijnderen wijlen Sebastiaen Jan Denis Hendrick Wouterss, bij hem verweckt vuijt Anna dochter wijlen Jan Peter Goijarts voors. sijns Willems gewesene suster, ter andere sijde, .... ende processe, over de sterffhuijs, ende achtergelaten goeden de voors. Jenneken, soo sijn de voors. partijen bij tuschen ... der heere schouteth, ende Willem Geritss schepen alhier, int minnelijck met malcanderen van allen veraccordeert, ende welcke in vuegen nabeschreven volgende, te weten dat de voors. Aerdt Cornelis Meussoon voor hem sal houden hebben, ende erffelijck besitten, den geheele inboedel vande voors. sterffhuijse, bestialen, huijsraet, gelt silver gemunt, ende ongemunt, alle proffijtelijcke schulden, actien ende crediten, ende voorts alle andere haeffelijcke, ende ... goederen hoedanig die souden mogen wesen, tsamen mette schare ofte vruchte opde velde besaijt staende, en deselve tsijne behoeve aff te maijen, oft toigsten ierstcomende te ..., ofte vercopen, soo them goet duncke, ende ... sal, sonder dat hij opde landerijen naerden ... oigst voors. eenich voordeel recht, sij van tocht, ofte van eijgendom sal hebben oft ennichssints pretenderen, ... aengaende de weijde metten voors. huijssinge, ende hoff, deselve weije sal hij Aert tot St. Marten ierstcomende toe mogen gebruijcken, ende de huijsinge thalff april daeraen volgende blijven bewonen, ende daertoe hebben totten selven halve april toe het gebruijck vanden gehele hoff, vuijtgenomen tgene Willem alrede met ... beset heeft, ende daertegens sal de voorgenoemde Aert, aende voorgenoemde Willem, ende twee onmondige kijnderen, datelijck moeten overgeven alle de clederen soo lijnde oft wollen is ... de voors. Jenneken toebehoirt hebbende, oock sal hij Aert schuldich ende gehouden sijn te betalen alle schulden vande sterffhuijse egeene ter werelt vuijtgesondert, de recht vande vuijtvaert ende begraeffenisse, de contributie ende ... binnen Tilborch, ende niet opde Langstraet tot St. Jacob ierstcomende toe sal comen te vervallen met de gerechte hellicht vande oncosten, soo is op huijden als ende voorgaende vergaderingen .... daerinne begrepen het schrijfgelt, ... Willem de voors. Aert Cornelis Meuss renuntieert, ende vertijt, gelijck hij renuntieert, vertijt ende affgaet mitsdesen op alle sijn recht, actie ende gesach hij van tocht oft eijgendom wege, twelck hem ennichssints soude mogen competeren ofte toecomen in eeniche erffelijcke goederen oft renten, waer oft tot wat plaetse dese gelegen sijn oft ... worden, egeene ter werelt vuijtgesondert, de voors. Jenneken sijne overleden huijsvrouw metter doot heeft geruijmt, ende haer waren aengecomen, soo van hare ouders, susters ofte broeders, oft bij andere successie ... oft donatie, ende ... dat de voors. Willem metten momboir ende toesiender der onmondige ten behoeve derselve, datelijck sullen hebben, ende ... alle beemden alhier tot Tilborch ende Baronije van Breda ende opde Langstrate, ende voorts alle andere goederen, die hier voorens de voors. Aerden metten sijn ..., mits daer van betalende de contributie ende aengaende de voors. huisinge mette landerijen daeraff de voors. Aert tot oigst, ende halff aprill beijde ierstcomende sal moeten affstaen .........ende geaccordeert te wesen met express belooft super se et bona tegens t'gene voors. staet niet te sullen doen oft te laten geschieden in eeniche manieren ...., dat de schouteth alhier met Willem Geritssen, tselve ... oft ... van partijen met hunne minnelijcke vuijtspraken sullen mogen determineren ende ..., waernaer deen, ende ander hen sal moeten ... daerinne de voors. partijen hen tot overvloet... ons schepenen naergenoemde volcomentlijck hebben laten condemneren, gelijck wij schepenen deselve partijen met hunne consent condemnerende mits desen, datum x julij 1641, scabinij Geritsse et Bardwijck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832