Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1641-14-8003-163r

Cornelis sone wijlen Cornelis Janss van Gorp, als man ende momboir Anna sijnre huijsvrouwe, dochtere wijlen Michiel Jan Denis Meijnaerts, in het bijwesen ende met consent derselver Anna, sijnde deselve Anna ierst weduwe wijlen Peter Jan Heijliger Crillaerts, ende tweede weduwe wijlen Martijn Cornelis de Post, Peter sone wijlen Martijn Cornelis de Post vs alle voor hen selven, ende dieselve Peter alnoch met Sebastiaen Jan Geritss, instaende ende hen sterck maekende voor Andries als man ende momboir Cornelia sijnre huijsvrouw noch voor Willemen sone wijlen Cornelis Joost de Beer, als man ende momboir Aleijt sijnre huijsvrouw, ende alnoch voor Marie gesusteren dochteren wijlen Martijns de Post, ende Anna vs een stuck saijlants vier lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot, ende cleijn als nu tselve metter mate bevonden sal, binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijven, aldaer tuschen erffenisse Michiel Jan Denis Meijnaerts deen sijde, ende tuschen de gemeijne strate dander sijde ende oock deen eijnde, hodende metten anderen eijnde op erffenisse Jan Peter Jacob Jan Sijmons, welck stuck erven de vs Anna naer afflijvicheijt van Aleijt wedue Michiel Jan Denis Meijnaerts op haer met haer nakijnderen was vervallen, alsoo sij seijde, hebben wettelijck, ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen, Jannen sone Peter Cornelis Jan Meuss, met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum primo octobris 1641 scabini Bardwijck et Kievits.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832