Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1641-14-8003-163v

Gijsbert sone wijlen Marten Jan Daniels daer moeder aff is Adriana dochter wijlen Adriaen Gijsbert van Beurden, sijnde metten heere geordoneerde momboir met Niclaes van Oekel, als tot dese alleenlijck geauthoriseerd toesiender over Jannen onmondiche sone voors. Gijsbert daer moeder aff was Lucia dochtere Jan Huijbert Peter Jan Adriaenss, t vierde gedeelte onbedeijlt, in alle ende iegelijcke de erffelijcke goeden mits doode vande voornoemde Marten Jan Daniels vervallen, ende waer inne de voors. Adriana sijns Gijsberts moeder op huijden haer tochte heeft affgegaen tware in harde in weeke in hooge in droge in diepe in lege waer of tot wat plaetsche dese goeden gelegen sijn of bevonden mogte worden, egeene deser goeden vuijt gescheijden, alsoo sij seijden, hebben sij wettelijck ende erffelijck met consent van ons schepenen ondergenoemd ende vande voorgaende advies? van Adriaen Hendrick Denis de Beer, Adriaen Jan Adriaens van Beurden, Peter Willem Hendrick Smolders ende Adriaen Marten Jan Daniels, ... met het voors. onmondiche kijnt, vercocht overgegeven, ende opgedragen, Marten sone wijlen Jan Adriaenss van Son als man ende momboir Engel sijne huijsvrouw dochter wijlen Marten Jan Daniels voors., met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer van hunnent wege etc., ende is te weten dat dese coop nootzakelijcker ..... van wege de voors. kijnts moeder hen aengecomen, welck is belast met veele, ... schulden, ende welck huijs metten erffenisse, met de cooppenningen bedraegende de somme van vijff hondert guldens ..., ende sullen de voors. momboir metten voors. Gijsbert van ... deser penningen moeten doen behoirlijcke rekeningen bewijs ende reliqua soo dat behoirt, datum et scabini ut supra (24 november 1641, scabini Oekel et Baerdwijck).

Des wege aldus gepasseert sijnde, soo heeft de voors. Marten Jan Adriaen van Son geconsenteert ende geaccordeert, tselve doende mits desen, dat de weduwe Marten Jan Daniels sijne schoomoeder hare leven lanck gedurende sal genieten ... ende proffijttelijck de tochte, ende jaerlijcx incomen, in tweede gedeelte hier vorens .... ende waerinne sij hare tochte op huijden heeft affgegaen, soo ende gelijck sij dese tochte voor d'affgaen derselve heeft gehadt, waerinne die voors. Marten heeft geconsenteert, ende ... datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832