Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1641-14-8003-166r

Marie dochtere wijlen Jan Hendrixss de smit naergelaten wedue wijlen Cornelis Jan Heijliger Jan Anthonisse cum tutore voor soo veel haer tocht is aengaende, Jan sone Jan Heijliger Jan Anthonisse met Jan sone wijlen Adriaen Hendrick Joriss sijnde metten heer geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen, Margrieten, Catharina ende Barbara gebroederen ende gesusteren kijnderen wijlen Cornelis Jan Heijliger Jan Anthonisse ende haer Marie voors., een stuck erven tot weije liggende twee lopensaet, ende xi roije mette mate groot sijnde, gelegen binnen de prochie van Tilborch, ter plaetsche genoemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse dese vercoperen deen sijde ende tusschen erffenisse Peter Huijbert Meeuss oock van dese vercoperen gecomen, ende hem op huijden gevest sijnde dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Willem Aert Fiers totter gemeijne strate, alsoo sij seijde, hebben sij wettelijck ende erffelijck naer den sondachsche veijlingh, ende met consent vande heere vercocht, overgegeven, ende opgedragen Geriden sone wijlen Peter Marten Peter Vrancken, met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum iiij novembris 1641.

Dieselve een stuck erven tot weije liggende twee lopensaet, ende xi roije mette mate groot sijnde, gelegen binnen de prochie van Tilborch, ter plaetsche geheijte aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Gerit Peter Marten Peter Vrancken deen sijde ende tusschen erffenisse de wedue metter kijnderen Jan Cornelis de Beer dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Willem Aert Fiers totter gemeijne strate ut dicebat legitime etc. Peter sone wijlen Huijbert Meeuss met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum et scabinij ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832