Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1641-14-8003-171v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propere personen sijn gecomen ende gecompareert, Jan, ende Adriaen gebroederen sonen wijlen Cornelis Cornelis de Beer, voor hen selve, ende Cornelis, ende Jan d'oude met Jan de jonge gebroederen kijnderen wijlen Jan Cornelis Cornelis de Beer oock voor hen selve, ende hebben bekent bekennen mits desen vande erffelijcke goeden mits doode ende afflijvichheijt van Cornelis Cornelis Corneliss de Beer respective henne broeder ende oom op hen vervallen ende gesuccedeert, eene erffdeijling aengegaen ende gemaeckt te hebben in vuegen, ende manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmits de welcke soo sal de voors. Jan voor sijne portie hebben, houden ende erffelijck besitten t derdedeel inde hellicht onbedeijlt van een huijs hoff schuer schop metten gronde, ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende int geheel ses lopensaet oft daeromtrent begrijpende, nochtans alsoo groot ende cleijn als t selve gelegen is, binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse de weduwe metter kijnders Cornelis Janss Creijers met meer andere deen sijde, ende tusschen erffenisse Jan Hendrick Denis de Beer dander sijde ende oock deen eijnde, hodende metten andere eijnde opde gemeijne strate, alnoch sal deselve voor sijn portie hebben houden ende erffelijck besitten een stuck erve tot weijde liggende vier lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie, ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Joost Geritss de Beer ende Peter Jan Hermanss van Heijst deen sijde, ende tusschen erffenisse Gerit Cornelis Janss van Gorp dander sijde, streckende van het parceel hiernaer volgende totter erffenisse Willem Jan Peter Goijarts, d'welck geweeght sal worden gelijck t selve tot nochtoe geweeght is, ende dit recht van wegh hier toe behoudende is, ende alnoch een stuck saijlants veertich roijen oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Gerit Cornelis Janss van Gorp aen beijde sijden aenliggende, streckende vande voors. weijde totten gemeijnt aldaer,

Waertegens de voors. Adriaen voor sijne portie sal hebben, houden, ende erffelijck besitten, t derdedeel vande hellicht onbedeijlt in voors. huijs, hoff, schuer, schop mette gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende in al de vuege, groote ende manieren als tselve inde voors. plaets gelegen is ende hier vorens is geregenoot, al noch sal deselven voor sijn portie hebben, houden, ende erffelijck besitten de hellicht onbedeijlt, in een stuck erve tot saijlants ende weije liggende geheijten Hendrick de Wael ... waervan dander hellicht hem Adriaen vante vorens is toebehoirende int geheel vier lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse de voors. kijnderen Jan Cornelis de Beer deen sijde, ende tusschen erffenisse de kijnderen Hendrick Laureijs Spijckers dander sijde, streckende met beijde d'eijnden opde gemeijne strate, ende alnoch sal deselven voor sijne portie hebben, houden, ende erffelijck besitten, een hellicht onbedeijlt, in een stucxken saijlant waervan dander hellicht hem Adriaen oock vante vorens was toecomende int geheel twee lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Jan Willem Adriaen Willems met sijne kijnder deen sijde, ende tusschen erffenisse Willem Jan Peter ende Peter Cornelis Meussoon dander sijde, streckende vande erffenisse Gerit Willemss Veramelvoirt totter gemeijne strate,

Ende waertegens de voirschreven Cornelis, Jan d'oude, ende Jan de jonge, gebroederen kijnderen wijlen Jan Cornelisss de Beer tsamen voor henne portie sullen hebben, houden, ende erffelijck besitten t derdedeel onbedeijlt in de hellicht onbedeijlt van thuijs, hoff, schuer, schop mette erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende, so ende gelijck tselve hier vorens is geregenoot, alnoch stucxken saijlants geheijten het ... dertich roijen oft daeromtrent groot sijnde gelegen binnen de prochie, ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse de kijnderen Anthonis Cornelis Anthoniss deen sijde, ende tusschen erffenisse de voors. Adriaen hem van te vorens toebehoirende dander sijde, streckende vande erffenisse Peter Cornelis Meussoon totten erffenisse Jan Hendrick Denis de Beer, alnoch een stucxken saijlants een lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Jan Hendrick Denis de Beer deen sijde, ende tusschen erffenisse Jan Anthonis Cornelis Wouters dander sijde, streckende vande erffenisse de voors. Adriaen totten gemeijne strate, ende alnoch een stucxken erve tot saijlant ende heije liggende een lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen de gemeijne strate deen sijde, ende tusschen erffenisse Jan Cornelis Meuss dander sijde, streckende vande erffenisse Peter Jan Hermanss van Heijst totten gemeijnt aldaer, alsoo sij seijde, ende hebben de voors. comparanten hieroppe d'een tot des anders behoeve volcomentlijck vertegen, met overgeven ende affgaen in de behoirlijcke ende gewoonlijcke sijnde, geloven super se et bona (op zich en zijn goederen) dit vertijen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voors. deijlluijden elck vuijt het derdepaert vande hellicht de voors. huijsinge metten erffenisse sal gelden t derdendeel vande hellicht van een mudde roggh sjaerlijx aende Catuijsers tot Vught te voldoen tot noch toe betaelt sijnde met iiij gulden, nochtans te voldoen volgens de ... daeraff sijnde, alnoch t derdendeel inde hellicht van ... sjaerlijcx aende heer van Tilborch op St. Stevens dach te betalen, ende voorts dat sij deijlluijden sullen moeten onderhouden ende gedogen, alle gebuerlijcke rechten van wegh ende stegh, naer ouder gewoonte etc. ende alle commer etc. welverstaende etc. sonder argelist, datum x decembris 1641, scabini Baerdwijck et Graeff.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832