Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1641-14-8003-173r

Jan sone wijlen Cornelis Cornelis de Beer, voor hem selve, Cornelis, Jan d'oude, ende Jan de jonge gebroederen sonen wijlen Jan Cornelis Cornelis de Beer oock voor hen selve, twee derdepaerten onbedeijlt inde hellicht onbedeijlt van een huijs hoff schuer schop metten gronde, ende erffenisse daeraen liggende, ende daertoe behorende intgeheel ses lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Jan Creijers met meer andere deen sijde, ende tusschen erffenisse Jan Hendrick Denis de Beer dander sijde, ende oock deen eijnde, hodende metten andere eijnde opde gemeijne strate, ut dicebat legitime ende hereditarie vendiderunt et supportaverunt (zo zij zeiden hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Adriaenen sone Cornelis Cornelis de Beer respective hennen broeder ende oom, welcke dander paert is toebehorende met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voors. Adriaen coper hier vuijt sal gelden twee derdepaerten in de hellicht van een mudde rogge ... sjaerlijx aende heer Catuijsers tot Vught te voldoen tot noch toe betaelt sijnde met ... gulden, alnoch twee derdepaerten in de hellicht van ... chijns sjaerlijx aende heer van Tilborch op St. Stevens dach te betalen, de .... voort selve mudde rogge, dat sij hen selve sullen goet doen, naer behoire, datum et scabini ut supra (x decembris 1641, scabini Baerdwijck et Graeff).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832