Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1641-14-8003-177v

Engele dochter wijlen Pauwels Jan Matheuss Smits naergelaten weduwe wijlen Jan Jan Joost Willemss de Beer cum tutore voor soo veel haer tochte aengaet, Laureijs Reijner Joost Reijnen, met Jan Jan Willem Hendrick Smolders sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over de vier onmondige kijndere wijlen Jan Jan Joost Willemss de Beer, ende haer Engele voorgenoemd, voor de welcke deselve met consent vanden heere ... instaende mits desen een stuck saijlants een lopensaet ende xiij roijen metter maten begrijpende, gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genoemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Goijaert Jan Goijaerts deen sijde ende tusschen erffenisse Joris Joost Joris dander sijde, ende oock een eijnde, welk stuck erve geweeght sal worden over seecker steeghde aldaer toebehorende Joost Geritss de Beer soo tselve tot nochtoe over geweeght is, ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit proclamatio imbus et consens se debits? Aerden sone wijlen Cornelis Jan Meuss, met affgaen etc, warandian etc. vendidit etc. allen commer etc. datum .... 1641.

Deselve, een stuck saijlants derdalff lopensaet ende een halff roijen metter maten begrijpende, gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijte aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Somers, ende Embregt Daniel Bastiaenss met meer andre deen sijde, ende tusschen erffenisse Gerit Willemss Veramelvoirt waer over dit stuck erve, met behemelde, ende gewaerde beesten sijne wegh is hebbende, dander sijde, ende oock deen eijnde, hodende metten andere eijnde op d'erffenisse Embregt Adriaen Geritss Creijer, ut dicebat legitime etc. Cornelis sone wijlen Jan Janssen vande Merenberch, met affgaen etc. warandian etc. vendidit etc. ende allen commer etc. datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832