Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1642-14-8004-13r

Gerit sone wijlen Peter Marten Peter Vrancken een stuck saijlants twee lopensaet ende xvi roijen of daermomtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t'Creijven aldaer tuschen erfenisse Embrecht Adriaen Geritss Creijer deen sijde, ende tuschen erffenisse Daniel Sebastiaen Daniels, ende die weduwe Cornelis ... dander sijde, streckende vander erffenisse Gerit Aert Creijers totter erffenisse Adriaen Peter Jacobs, ut dicebat legitimme etc. tsamen mette gerechticheijt vande wech hiertoe behorende Embrechten sone wijlen Adriaen Geritss Creijer voorgenoemd met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat de coper hier vuijt sal gelden 1 st gewinchijns sjaerlijx aende heer van Tilborch op St. Stevens dach te betalen, datum et scabinij ut supra xvi januarij 1642 Geritss et Bardwijck).


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832