Menu

Documenten

Document R-1642-14-8004-40r

Maria dochter wijlen Cornelis Gerit Daniels naergelaten wedue wijlen Jan Jan Adriaens van Beurden geassisteert met Gerit Niclaes van Osch, als tot dese hare gecozen momboir, heeft geboden hare blijckende penningen, die sij seijde haer eijgen te sijn, te weten hoofpenningen, wijncoop, slachgelt, godtspenninck, schrijffgelt, ende brieffgelt als anderssints omme mette recht van naederschappen te lossen, te quijten, ende te vrijen, alsulcke huijs, hoff, schuer torffschop, boomgaert, mette gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende in saijlant, ende weije, negen lopensaet min een quartier oft daeromtrent groot sijnde gelegen alhier binnen deser prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt aende Hasselt, als de kijnders Bartholomeus Jan Hendrixss, daer moeder aff is Anna dochter wijlen Cornelis Gerit Daniels opden xvii meij 1641 hebben gevest, ende opgedragen Laureijsen sone wijlen Peter Janss van Doremael, gelovende super se et bona, alles te voldoen tgene naer recht ende costuijme is behorende, datum iij martij 1642, scabinij Geritss et Kievits.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832