Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1642-14-8004-43v

Lijsbeth dochtere wijlen Jan Peter Willems, naergelaten wedue wijlen Jan Cornelis de Beer cum tutore alle haere tochte, recht, ende actie van tochts wegen die sij hebben ende besittende in alle ende iegelijcken de erffelijcke goeden die sij ennichssints gemeijn gehadt, tware in harden in wecken, in hoghe, in droghe, in diepe, in legen egeene daeraff vuijtgescheijden, waer of tot wat plaetschen dese goeden gelegen sijn, alsoo sij seijde, heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven, ende opgedragen, Cornelis, Jannen doude, ende Jannen de jonge gebroederen sonen wijlen Jan Cornelis de Beer, ende haer Lijsbeth voors. met affgaen etc. gelovende super se et bona (op zich en haar goederen) dit overgeven etc. ende alle commer of calangie van tochts wegen etc., datum xvii martij 1642, scabinij Kievits et Gilse.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832