Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1642-14-8004-43v

Cornelis sone wijlen Jan Cornelis de Beer daer moeder aff is Lijsbeth dochter wijlen Jan Peter Willems alsucke versterff, recht, ende actie van versterven, in alle ende iegelijcken de erffelijcke goeden naer doode vande vs. wijlen sijner vader op hem vervallen, ende oock de gene waerinne de vs. sijne moeder hare tocht op huijden heeft affgegaen, mitsgaders de gene als op hem naer doode van Cornelissen sijnen oom vervallen waer of tot wat plaetsche deselve alhier binnen Tilborch gelegen sijn of benoemt mochten worden tware in harden, in wecken, in hoghe, in droghen in diepe in lege egeene daeraff vuijtgescheijden als alleenlijck een stuck erve tot beemt liggende vijff? lopensaet of daeromtrent groot sijnde gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen genoemt inde Elfbeemde, soo, ende gelijck tselve vande vs. Cornelissen sijnen oom is gecomen, ende tselve ter vs. plaetse gelegen is, ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen de oude ende Jannen de jonge gebroederen sone wijlen Jan Cornelis de Beer, ende Lijsbeth voorgenoemd sijne broeders met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruijkelijk), ende dit vercopen etc. ende alle commer oft calangie van sijnen t wegen etc. datum et scabinij ut supra (xvii martij 1642, scabinij Kievits et Gilse).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832