Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1642-14-8004-44r

Kennelijck sij eenen iegelijcken, dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propere personen sijn gecomen ende gecompareert, Jan doude, ende Jan de jonge gebroederen sonen wijlen Jan Cornelissoon de Beer, daer moeder aff is Lijsbeth dochtere wijlen Jan Peter Willemss ende hebben bekent bekennende mits desen vande erffelijcke goeden op hen mits doode ende afflijvicheijt vande vs. Jannen henne vader op hen vervallen, oock vande goeden waerinne de vs. hunne moeder op huijden haer tochte heeft affgegaen, mitsgaders vande goeden mits doode, ende afflijvicheijt van Cornelissen hunnen oom op hen vervallen, ende daertoe alnoch vande goeden ... door Cornelissen hunnen broeder op huijden gevest, ende opgedragen, eene erffdeijlinge aengegaen ende gemaeckt te hebben, in vuegen ende manieren hiernaerbeschreven volgende,

Overmits de welcke soo sal die vs. Jan doude voor sijne portie hebben, houden, ende erffelijck besitten, een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende, ende daertoe behoirende drie lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen genoemt aende Hasselt aldaer tuschen erffenisse de vs. Jan de jonge hiertegens gedeijlt, ende affgepaelt deen sijde, ende voorts rontomme de gemeijnt aenliggende, alnoch een stuck erve tot weije liggende derdalff lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetschen vs. geheijten dit stuck ... den Berch aldaer tuschen de gemeijne strate deen sijde ende tuschen erffenisse Jan de jonge vs. wesende de gerechte hellicht hier tegens gedeijlt aen dander sijde, streckende vande gemeijnte aldaer totten erffenisse Jan Anthonis Cornelis Wouters, alnoch een stucxken saijlants anderhalff lopensaet of daeromtrent groot sijnde gelegen binnen de prochie ende plaetse vs. aldaer tuschen erffenisse Jan Anthonis Cornelis Wouters deen sijde ende tuschen erffenisse Jan Hendrick Denis de Beer dander sijde, streckende vande erffenisse Adriaen Cornelissoon de Beer die over dit stuck erve sijnen wech is hebbende totter gemeijne strate, ende alnoch de hellicht inde hellicht onbedeijlt in een stuck beemd int geheel ... lopensaet of daeromtrent groot sijnde gelegen binnen die prochie voors. ter plaetsche genoemt Inde Vierbuender aldaer tuschen de stroom vande Leije deen sijde ende tuschen de Lantscheijding aldaer dander sijde, hodende metten eene eijnde op erffenisse der kijnderen Anthonis Cornelis Jan Anthonissoon,

Waertegens die vs. Jan de jonge voor sijne portie sal hebben, houden ende erffelijck besitten, een stuck saijlants drie lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt aende Hasselt aldaer tuschen derffenisse de vs. Jans doude hieraff gepaelt deen sijde ende tuschen erffenisse Adriaen Cornelissen de Beer dander sijde, hodende met beijde deijnde opde gemeijne strate, alnoch dat dieselve sal hebben seeckere voorhooft tot eene driehoeck liggende, mette boomen daerop staende gelegen ter plaetsche vs. voor d'erve des vs. Jans doude, ende oock teijnde d'erve des vs. Adriaen Cornelissen de Beer, alnoch een stuck erve tot saijlant ende weije liggende geheijten de Berch gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tuschen erffenisse des vs. Jans sijns broeders wesende de gerechte hellicht hiertegens gedeijlt deen sijde ende tuschen de gemeijnt dander sijde, ende oock deen eijnde, hodende metten anderen eijnde op d'erve Jan Anthonis Cornelis Wouters, alnoch een stucxken saijlants ... of daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse vs., aldaer tuschen erffenisse Adriaen Cornelis de Beer waerover dit stuck erven, ende oock .... de vs. Jan doude ten deele bevallen tot de strate toe geweecht sal worden deen sijde, ende tuschen erffenisse der kijnderen Anthonis Cornelis Anthonis dander sijde, streckende vande erffenisse de wedue metter kijnderen Jan Joost Willemss de Beer totten erffenisse Jan Henrick Denis de Beer, alnoch een stuck erven tot heije weije ende lant liggende seven quartier of daeromtrent groot sijnde geheijten de Gouberch gelegen binnen de prochie ende plaetse vs. aldaer tuschen erffenisse Jan Cornelis Meuss deen sijde, ende tuschen ... de gemeijnt dander sijde ende oock deen eijnde, hodende metten anderen eijnde op erve Peter Jan Hermans van Heijst ende alnoch de hellicht inde hellicht onbedeijlt van een stuck beemd int geheel ... lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie vs. ter plaetschen genoemt inde Vierbuender aldaer tuschen de stroom vande Leije deen sijde ende tuschen de Lantscheijding aldaer dander sijde, hodende mette een eijnde op erffenisse der kijnderen Anthonis Cornelis Jan Anthoniss, alsoo sij seijden, ende hebben de vs. comparanten hieroppe d'eene tot des anders behoeve volcomentlijck vertegen, met overgeven etc. gelovende super se et bona (op zich en hun goederen) dit vertijen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat sij deijlluijden vuijtten beemt inde Vierbuender gelegen elck voor den hellicht sullen moeten voldoen op St. Denijs dach aende erffgenamen Lucas van Amersoijen 1 st 1 oirt chijns ende voorts dat sij sullen moeten onderhouden, ende gedogen alle schauw, ende waterlaten, wegen ende stegen, naer oude gewoonte, welcke chijns etc. wel verstaende etc. datum et scabinij ut supra (xvii martij 1642, scabinij Kievits et Gilse).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832