Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1642-14-8004-60r

Compareerden voor schepenen der heerlijckheijt van Tilborch ende Goirle ondergenoemd, Adriaen Jan Adriaenss van Beurden ende Gerit Niclaes van Osch als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over de onmondige kijnders van wijlen Jan Jan Adriaenss van Beurden, daer moeder aff is Marie dochter Cornelis Gerits Danielss, ende met hen Cornelis, meerderjarige sone sijns Jans ende Maria voors. ter eenre, ende Aert Cornelis Meuss mette selve Marie sijne tegenwoirdige huijsvrouwe ter andere sijde, de welcke tot voorcoming van alle misverstanden, processen, ende geschillen daer nu ter tijt of namaels geschape souden sijn ... tusschen de lanx levende vande twee leste comparanten ende tusschen d'erffgenamen vande ierst afflijvige van hun beijde, of wel tusschen de voors. kijnderen, hunne moeder of Aerden voornoemt ter saecke vande huijsinge ende erffenisse naerbeschreven volgende, hebben bekent verclaeren, begeert, ende ... bekennende de voors. Marie ende ... comparanten mits dese dat den voors. Aert Cornelis Meuss vuijt sijne eijgene penningen voorden aenvanck vande houwelijck metten voors. Marie, geschoten ende getelt heeft d'eene gerechte hellicht van all het gelt ende sij Marie ten overstaen, ende int bij wesen vande voors. Gerit Niclaessen van Osch, opde iij martij lestleden metten rechte van naederschappen vercregen heeft, de huijsinge metter erffenisse daertoe behoirende gestaen, ende gelegen binnen deser prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt, die Laureijs Peters van Dormael van of tegens d'erffgenaemen van wijlen Bartholomeus Jan Hendrix gekocht hadde, ende sulx dat deselve huijsinge metter erffenisse, moet ende sal gehouden worden voor geconquesteert goet, min of meer al of hij Aert, ende de voors. Marie die tsamen staende hunne houwelijck hadden gecalengieert ... of ontnadert, alsoo dat hij Aert van deen hellicht deser huijsinge, ende erffenisse is ende blijven sal vrij meester, ende ... om daer van te moge disponeren naer sijn goetduncken ende gelieffe tot welcke eijnde d'voors. Marie sijne huijsvrouwe metten voorgenoemde momboir ende toesiender ende Cornelis de sone, opde selve hellicht ten behoeve vande voors. Aerden sijn ... ende met renuntiatie van alle hun rechten welck deen oft dander daerop soude moge hebben, dan sijn partijen overcomen ende ... geweest dat sij Marie haer eijgen hellichte haer leven lanck gedurende maer sal blijven besitten .... den erffdom over sulx sal blijven aen hare gelijcke kijndere sonder dat sij Marie of Aert hare man dese eijgen hellicte sal mogen vercopen of .... in eenichde maniere renuntierende hij Aert met sijne huijsvrouw op dese erffdom of eijgendom sonder ... als de voors. tochte .... deselve Marie geduerende ... te reserveren, sonder argelist, datum xij junij 1642, scabinij Geritss et Baerdwijck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832