Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1642-14-8004-61r

Kennelijck sij eenen iegelijcken dat voor ons schepenen onderges. inne propre personen sijn gecomen ende gecompareert Willem sone wijlen Jan Peter Goijaert ter eenre, ende Huijbert sone Jan Huijbert Jan Anthoniss als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe dochter wijlen Sebastiaen Jan Denis Hendrick Wouters die men noemt de Beer bij hem verweckt vuijt Anna dochter Jan Peter Goijaerts voorn., voor hem selve ende Denis Jan Denis Hendrick Wouters met Jan Cornelis Wijtmans de Groot sijnde metten heere geordoneerde momboir ende toesiender over Adriaenen sone wijlen Sebastiaens ende Anna voorgenoemd ter andere sijde, de welcke hebben bekent bekenne ende mitsdesen vanden erffelijcke goeden op hen mits doode ende afflijvicheijt van Jenneken dochter wijlen Adriaen Gerit Meus Adriaensse ende Peter de sone Jan Peter Goijaerts respectieve henne moije ende oude moije, vervallen ende gesuccedeert, eene erffdeijling, aengegaen ende gemaeckt te hebben in vuegen ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits de welcke soo sal de voors. Willem voor sijne portie hebben, ende erffelijck besitten een stuck saijlants een lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Goijart Jan Goijarts deen sijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Janss vande Merenberch dander sijde, streckende vande erffenisse Peter Cornelis Meuss totten erffenisse der kijnderen Anthonis Cornelis Jan Anthoniss, ende de kijnderen Hendrick Laureijs Jan Bertoults d'welck wegh sal hebben, gelijck tselve tot nochtoe geweeght is, ende oock moeten weghe alle ende ijder ... recht van wegh hebbende sijn, alnoch een stuck saijlants geheijten de Crompt, twee lopensaet of daer omtrent groot sijnde gelegen binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Cornelis Meuss deen sijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Cornelis de Beer dander sijde, streckende vande gemeijne strate totten erffenisse Peter Cornelis Meuss, alnoch een stuck saijlants twee lopensaet of daer omtrent groot sijnde gelegen binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse de voors. kijnderen Bastiaen Jan Denis voors. ende de gerechte hellichte hiertegens gedeijlt, deen sijde, ende tusschen de gemeijnt van Tilborch dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Gijsbert Geritss totten gemeijne straet, alnoch de hellichte van een stuxken saijlants een lopensaet ende x roijen of daer omtrent groot sijnde gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. inde Creijvense straet, sijnde dese hellichte gelegen aende oist sijde aldaer tusschen erffenisse vande hellichte sijns Willems hem van te vorens toecomende deen sijde ende tusschen erffenisse de voors. twee deijlluijden dander sijde, streckende vanden erffenisse Jan Jan Claess totter gemeijne strate, alnoch een stuck saijlants drie? lopensaet of daer omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Joost Geritss de Beer deen sijde, ende tusschen erffenisse Jan Anthonis Cornelis Wouterss dander sijde, streckende vande erffenisse de voors. Jans totter gemeijnt van Tilborch, alnoch een stuck tot weije liggende derdalff lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Jan Gijsbert Adriaens deen sijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Janss de Beer dander sijde, streckende vande erffenisse Gerit Willemss Veramelvoirt totter gemeijne strate, alnoch de hellichte in vijff sesde gedeelte onbedeijlt waervan hem t'resterende sesde paert van te vorens was toecomende in een stuck erve tot heije liggende int geheel sestien lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ende plaetse geheijten achter t Creijven, aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Peter Jan Sijmons met meer andere deen sijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Jan Goijart Peter Geritss dander sijde met meer andere, streckende vande erffenisse Peter Cornelis Meuss totten gemeijnt van Tilborch, alnoch de hellichte in vijff sesde paerten onbedeijlt waer aff t'resterende sesde paert Willems van te voorens was toecomende in een stuck int geheel drie lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie voors. ter plaetse genoemt teijnde de Langedijck aende ... aldaer tusschen erffenisse Adriaen Adriaen Somers deen sijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Goijart Jan Michielss dander sijde, streckende vande Lantscheijdinge aldaer totten stroom vande Leije, alnoch de hellichte onbedeijlt in vijff sesde paerten onbedeijlt waervan t'resterende sesde paert is toecomende hem Willem van te voorens in een stuck int geheel acht loopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Jan Anthonis Cornelis Wouters deen sijde ende tusschen erffenisse Joost Geritss de Beer dander sijde, streckende vande lantscheijdinge totter voors. Leije, alnoch deen hellichte in vijff sesde paerten onbedeijlt waervan t'resterende sesde paert hem Willem van te voorens was toecomende in een stuck erve tot beemt liggende int geheel acht lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt de Tengieters aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Claess deen sijde, ende tusschen erffenisse Laureijs ... dander sijde, streckende vande erffenisse ... totten erffenisse ..., alnoch de hellichte onbedeijlt in een stuck erve tot beemt liggende int geheel drie lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie voors. ter plaetse genoemt aende oude Draeijboom, aldaer tusschen erffenisse de weduwe metter kijnder Sebastiaen Goijart ... deen sijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Jan? voors. dander sijde, ende oock deen eijnde, hodende metten andere eijnde opde stroom vande Leije, ende alnoch deen hellichte onbedeijlt in een stuck erve tot beemt liggende int geheel ses lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse ... deen sijde ende tusschen erffenisse Andries Corneliss dander sijde, streckende vande erffenisse der erffgenamen Adriaen van ... totten stroom vande Leije, ende daertoe alnoch deen hellichte onbedeijlt in een stucxken beemde int geheel x loopen of daer omtrent groot sijnde soo ende in ... vuegen tselve gelegen is ...,

Waertegens de voors. Huijbert Jan Huijbert Jan Anthoniss vuijten name van sijne huijsvrouwe metten momboir ende toesiender vuijtten name vanden voors. onmondige tsamen onbedeijlt voor hunne portie sullen hebben, houden, ende erffelijck besitten, een stuck saijlants vijff lopensaet of daer omtrent begrijpende, nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Laureijs Marten Jan Martens deen sijde ende tusschen erffenisse Jan Adriaen Willems dander sijde, streckende vande gemeijne strate totten erffenisse der kijndere Anthonis Cornelis Jan Anthoniss, alnoch een stuck saijlants twee lopensaet oft daer omtrent groot sijnde gelegen binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse de voors. Willemen wesende de gerechte hellicht hieraff gepaelt deen sijde, ende tusschen erffenisse Peter Cornelis Meuss dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Gijsbert Gerit Beijkens totten gemeijne strate, alnoch een stuck saijlants twee lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Adriaen Hendrick Niclaess? deen sijde, ende tusschen erffenisse de provisoren der Taefel des H: Geest binnen Tilborch dander sijde, streckende vande erffenisse de weduwe metter kijnders Cornelis Anthoniss totten gemeijne strate, alnoch de hellicht in een stuck saijlants int geheel een lopensaet ende x roijen of daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors., inde Creijvense strate sijnde dese hellicht gelegen aende westen sijde aldaer tusschen erffenisse van dese hellicht de voors. Willems wesende de gerechte hellichte hiertegens gedeijlt deen sijde, ende tusschen erffenisse de weduwe metter kijnderen Anthonis Cornelis Jan Anthoniss dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Jan Claess totte gemeijne strate, alnoch een stuck saijlants anderhalff lopensaet oft daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Adriaen Jan Goijart deen sijde, ende tusschen erffenisse de voornoemde Willems hem van te voren toecomende dander sijde, streckende vande erffenisse Peter Jan Hermans van Heijst totten ackerwech aldaer, alnoch een stuck saijlants twee lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de voors. prochie voors. ter plaetsche genoemt aende Hoeve aldaer tusschen erffenisse deser deijlluijden van te voorens toecomende deen sijde ende tusschen erffenisse Peter Jan Geritss Leenhouwers dander sijde, streckende vande erffenisse de heer van Tilborch totten ackerwech aldaer, alnoch deen hellicht onbedeijlt in vijff sesde paerten onbedeijlt van een stuck ... tot heijde liggende int geheel xvi lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors. achter t Creijven aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Peter Jan Sijmons met meer andere deen sijde ende tusschen erffenisse Adriaen Jan Goijart Peter Geritss met meer andere dander sijde, streckende vande erffenisse Peter Cornelis Meuss totter gemeijnt van Tilborch, alnoch deen hellicht in vijff sesde paerten onbedeijlt in een stuck beemd int geheel drie lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch voors. ter plaetsche geheijten teijnde de Langedijck, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Adriaen Somers deen sijde ende tusschen erffenisse Adriaen Goijart Jan Michelss dander sijde, streckende vande lantscheijding totten stroom vande Leije aldaer, alnoch deen hellicht onbedeijlt in vijff sesde paerten onbedeijlt van een stuck beemde int geheel acht lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voors., aldaer tusschen erffenisse Jan Anthonis Cornelis Wouters deen sijde ende tusschen erffenisse Joost Geritss de Beer dander sijde, streckende vande lantscheijding aldaer totten voors. stroom vande Leije, alnoch de hellicht in vijff sesde paerten onbedeijlt van een stuck beemd int geheel acht lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche genoemt de Tengieter aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Claes deen sijde, ende tusschen erffenisse Laureijs ... dander sijde, streckende vande erffenisse totten erffenisse, alnoch een stuck erve tot beemt liggende int geheel drie lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie voors. ter plaetsche genoemt aende Oude Draijboom, aldaer tusschen erffenisse de weduwe metter kijndere Sebastiaen Goijart Sebastiaen Smitten deen sijde, ende tusschen erffenisse Adriaen van Asch dander sijde, ende oock een eijnde, hodende metten andere eijnde opden stroom vande Leije, alnoch de hellicht onbedeijlt in een stuck beemd int geheel ses lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse ... deen sijde, ende tusschen erffenisse Andries Corneliss dander sijde, streckende vande erffenisse der erffgenamen Adriaen van Raeck totten stroom vande Leije, ende daertoe alnoch deen hellicht onbedeijlt in een stuck beemt int geheel x roijen oft daer omtrent groot sijnde, nochtans etc. in al der vuege groote, ende manieren als tselve gelegen is alhier opde ..., alsoo sij seijden ende hebben de voors. comparanten opde parceelen van erffenisse voorges. volcomentlijck deen tot des anders behoeve volcomentlijck vertegen met overgeven etc. gelovende de voors. Willem ende Huijbert super se et bona (op zich en zijn goederen) ende de voors. momboir ende toesiender onder verbant de voors. onmondige goeden hebbende, ende vercrijgende etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat deselve deijlluijden een ende halff moeten helpen ende dragen ende betalen alle chijnsen die eenichssints opde beemde sullen .... ende voorts dat sij deijlluijden sullen moeten onderhouden alle gebuerlijcke rechten van wegen ende stegen ... ende waterlaeten naer oude gewoonte .... ende sal de voors. Willem oock alnoch aende twee deijlluijden vuijt sijn gedeelte te simple vermane ende terstonts moeten vuijtreijcken ende voldoen de somme van tusschen erffenisse gulden gelovende etc. datum xii julij 1642 scrabini Gilse et Oeckel.

Aengaende het hoijlant liggende opde Lanstraet tot Cappell groot sijnde voor desen deijlluijden aenpaert omtrent vijff hont is te weten dat tgeene voor elcken halff ende halff is blijvende onbedeijlt, ende ... oock halff ende halff gedeijlt worden, datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832