Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1642-14-8004-72v

Adriana dochter wijlen Hendrick Laureijs vanden Rijen, naergelaten weduwe wijlen Peter Jan Peter Jan Sijmons cum tutore voor soo veele haer tocht aengaet, ende Jan Jan Peter Jan Sijmons met Jan Anthonis Wouters sijnde metten heere geordonneerde momboir, ende toesiender over Peteren, Jannen, Hendricken, Anthonisen, ende Cornelia gebroederen, ende gesusteren kijnderen wijlen Peter Jan Peter Jan Sijmons, ende Adriana vs., een huijs, hoff, metten gronde, ende erffenisse daeraen liggende, ende daertoe behoirende vijfalff lopensaet ende een quartier roije of daeromtrent groot sijnde gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t' Creijven, aldaer tusschen erffenisse Jan Gerit Huijberts Daniels, wesende de gerechte hellicht hiertegens affgepaelt te worden, ende waer tusschen beijde sal moeten blijven liggen eene wech, van ende naer eenen acker van twee lopensaet eertijts gecomen van Peter Jacob Jan Sijmons, dat de besitter of gebruijckers daerop ende aff sullen cunnen comen ende geraecken deen sijde, ende tusschen erffenisse Jan Willemss van Buel dander sijde, streckende vande gemeijne Creijvense straet totter erffenisse Adriaen Peter Jacobs, ut dicebant legitime et hereditarie vendiderunt et supportarunt proclamations et consensu debitis (zoals zij zeiden hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven na verplichte afkondiging en toestemming) Danielen sone wijlen Adriaen Peter Jacob Jan Sijmons met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de coper hiervuijt sal gelden ii oirt gewinchijns sjaerlijx aende heere van Tilborch op St. Stevens dach te betalen, datum 29 octobris 1642, scabinij Gils et Kievits.

Dieselve een stuck erve tot saijlant ende weije vijfalff lopensaet ende een quartier roije of daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt aen t' Creijven aldaer tusschen erffenisse Jan Geritss Creijers deen sijde, ende tusschen erffenisse Daniel Adriaen Peter Jacob Jan Sijmons wesende de gerechte hellicht hieraff gepaelt te worden, ende alwaer tusschen beijde is liggende, eenen wech, omme daerdoor te mogen wegen, ende stegen eenen acker van 2 lopensaet eertijts gecomen van Peter Jacob Jan Sijmons, dander sijde, streckende vande gemeijne Creijvense strate totter erffenisse Adriaen Peter Jacobs, ut dicebant legitime etc. Jannen sone wijlen Gerit Huijbert Daniels met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum et scabinij ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832