Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1642-14-8004-73v

Hendrick sone wijlen Willem Joost Reijnen als momboir Maria sijne huijsvrouwe, Cornelis Hendrixss als man ende momboir Adriana sijne huijsvrouwe, dochters gesusteren wijlen Adriaen Aert Fiers vs., een stuck saijlants vijff quartier of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Jan Huijbert Peter Jan Adriaens deen sijde, ende tusschen erffenisse Joost Adriaen ... ende anderen dander sijde, streckende vande erffenisse de weduwe metten kijnderen Jan Jan Adriaenss alwaer nochtans eene ackerpat tusschen beijde is liggende totter erffenisse de vs. Joost ut dicebant legitime et hereditarie vendiderunt et supportarunt (zoals zij zeiden hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) tsamen mette gerechticheijt vande wech hiertoe behoirende Laureijsen sone wijlen Peter Jan Janss van Doremael, met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat over dese acker sal mogen wegen, ende stegen eenen acker van twee lopensaet Cornelis hunne vercopers broeder toecomende, ende voorts de voetpat te gedogen, soo ende gelijck tot noch toe geschiet is, datum 30 octobris 1642 scabinij Gils et Kievits.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832