Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1642-14-8004-7r

Jan, Adriaen, ende Daniel, gebroederen, met Michiel Jan Michiel Denis Meijnaerts als man ende momboir Engele sijne (huijsvrouwe) gesusters kijndere wijlen Bartholomeus Jan Hendrixss daer moeder aff is, Anna dochtere wijlen Cornelis Gerit Danielss, een huijs, geheijten het cleijn huijsken, schop mette gronde ende erffenisse daeraen liggende, ende daertoe behorende vier lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Gerit Niclaes van Osch deen sijde, ende tusschen erffenisse Laureijs Peters van Doremael dander sijde, streckende vander gemeijne Stockhasselsche strate totter gemeijne Hasselsche strate, ut dicebat legitime etc. Geriden sone wijlen Peter Marten Peter Vrancken, als man ende momboir Heijlwich sijne huijsvrouwe dochter wijlen Bartholomeus, ende Anna voors. met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercopen etc. ende allen commer etc., ende is te weten dat de voors. Anna moeder de voors. vercopers haer lanck sal behouden de woninge ende tgebruijck vande camer van dese huijse, bij de welcke de ierste drie jare sal moghe blijve wonen, Daniel hare sone, ende als moet sijn dat deselve wedue bij haer sal moghe nemen eene dienstmaeght, sonder wedersegge des copers, ende daertoe .... appelboom, ... met de hellicht van d'oist van twee appelboomen, te weten de eene sotsboom? aende schuer, ende de andere eene guldelanck? boom, voorde coop van welcke huijsinge metter erffenisse den coper sal voldoen, ende gelooft mits dese te betaelen acht dach voor Lichtmisse ierstcomende de somme van vijj ... gelovende etc. sonder argelist, datum et scabini ut supra (xi januarij 1642).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832