Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1643-14-8004-116r

Cornelis sone wijlen Jan Michiel Damen een stuxken erven tot saijlant ende weije liggende een lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aen t Creijven, aldaer tusschen erffenisse Peter Jacob Jan Sijmons deen sijde, ende tusschen erffenisse der weduwe Hendrick Janss van Dijck, dander sijde, streckende van der erffenisse Embrecht Adriaen Geritss Creijer totter gemeijnde strate, ut dicebat legitime (zoals hij zeide, heeft wettelijk) etc. Embrechten sone wijlen Adriaen Geritss Creijer vs met affgaen etc. warandiam etc, ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum xiiie aprilis 1643 scabinij Gilse et Kievits.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832