Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1643-14-8004-123v

Kennelijck sij eenen iegelijcken dat voor schepenen onderges. inne propere personen sijn gecomen, ende gecompareert Huijbert sone Jan Huijbert Jan Anthoniss, als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe dochter wijlen Sebastiaen Jan Denis Hendrick Wouters die men noemt de Beer, daer moeder aff was Anna dochter wijlen Jan Peter Goijaert ter eenre, ende Denis sone wijlen Jan Denis Hendrick Wouters voors., met Willem Jan Peter Goijaerts sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Adrianen onmondige sonen wijlen Sebastiaens ende Anna voorgenoemd daervoor voor deselve ... tot t'gene hiernaer volgend ... sterck maekende mits desen, ende hebben bekent bekennen mits desen vande erffelijcke goeden mits dode ende afflijvicheijt vande voors. Sebastiaenen ende Anna respective hunne sweer ende swager vader ende moeder mitsgaders vande goeden op hen mits afflijvicheijt van Jannen Adriaen Gerit Meuss met Jenneken sijne suster, respective oom ende moije deser kijnder ofte deijlluijden, op hen vervallen eene erffdeijlinge aengegaen ende gemaekt te hebben in vuegen ende manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmits de welcke soo sal deselve Huijbert inde name van sijne huijsvrouwe voor sijne portie hebben houden ende erffelijck besitten, een stuck saijlants geheijten de Groote Acker vijff lopensaet oft daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Laureijs Marten Janss deen sijde ende tusschen erffenisse Jan Adriaen Willem Goijaerts dander sijde, streckende vande gemeijne straet totten erffenisse de kijnderen Anthonis Cornelis Jan Anthonniss, alnoch een stuck saijlants twee lopensaet oft daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voors., aldaer tusschen erffenisse Adriaen Hendrick Claess deen sijde, ende tusschen erffenisse der provisoren de Tafel des H: Geest binnen Tilborch dander sijde, streckende vande gemeijne strate totter erffenisse de weduwe metter kijnderen Cornelis Anthonis Hermanss, alnoch een stuck saijlants twee lopensaet oft daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse de voors. Willem Jan Peter Goijaerts wesende de gerechte hellicht hier tegens eertijts gedeijlt deen sijde, ende tusschen erffenisse Peter Cornelis Meuss de ... dander sijde, streckende vande gemeijne strate totten erffenisse Jan Gijsberts van Ghierl, alnoch een stucxken saijlants x roijen oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie voors. ter plaetsche geheijten de Creijvense strate aldaer tusschen erffenisse Willem Jan Peter Goijarts deen sijde, ende tusschen erffenisse de weduwe metter kijnderen Anthonis Cornelis Jan Anthoniss dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Jan Claess totter gemeijne strate, alnoch een stuck saijlants anderhalff lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Adriaen Jan Goijarts deen sijde, ende tusschen erffenisse Willem Jan Peter Goijarts voors. dander sijde, streckende vande erffenisse Peter Jan Hermans van Heijst totten acker wech aldaer, ende alnoch de hellicht van vijff hont hoijlants liggende tot Cappell aende oude Vaert waervan dander hellichte de voors. Willemen is toecomende ende met hem tsamen gemeijn is liggende, ende alnoch een stuck erve tot heije ... liggende twee lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch voors. ter plaetsche geheijten aende Maesdijck soo, ende in al de vuegen tselve aldaer gelegen is, ende hodende is metten westen eijnde aende stroom vander Leije aldaer, alsoo sij seijde, ende hebben de voors. momboir ende toesiender vuijtten name vanden voors. onmondighe volcomentlijck hieroppe vertegen, ten behoeve van Huijbert sone Jan Huijbert Jan Anthonisse inder qualiteijt als voors. met affgaen etc. warandiam more solito ende dit vercopen etc. ende allen commer etc.vuijtgenomen dat de voors. Huijbert hier vuijt sal gelden iii oirt gewinchijns of soo veel min oft meer ... de heere van Tilborch op St. Stevens dach schuldich is te betalen vuijtten voors. acker van vijff lopensaet, ende voorts de gebruickelijcke rechten van wegen ende stegen, schauwe ende waterlaten te moeten onderhouden ende gedogen naer oude gewoonte, datum 2e meij 1643, scabini Huttens et Bardwijck.

Waertegens de voors. momboir ende toesiender ten behoeve van voors. Adriaen sullen hebben houden ende erffelijk besitten, een huijs, hoff, schuer, schop, metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daertoe behoirende ses lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hoeve, aldaer tusschen erffenisse Jacob Hendrick Isenbrants van Oirschot deen sijde, ende tusschen de gemeijne strate ofte kerckweg dander sijde, streckende vande gemeijne strate totter voors. Kerckstrate, alnoch een stuck saijlants acht lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie voors. ter plaetsche geheijten inde Schijve aldaer tusschen erffenisse Gijsbert Laureijs Christoffel Michielss deen sijde, ende tusschen erffenisse Peter Jan Geritss Leenhouwers dander sijde, streckende vander erffenisse van haer ... vrouwe de gravinne van Grobbendoncq totten voors. kerckweg, alnoch een stuck saijlants twee lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Peter Goijart Peters deen sijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Jan Laureijs Eelkens dander sijde, hodende met beijde eijnde op de erffenisse van haer ... vrouwe gravinne van Grobbendoncq, d'welcke geweeght sal worden ende oock moeten gedogen de wegh soo ende gelijck sulx tot nochtoe geschiet is, alnoch een stucxken saijlants twee lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse de weduwe Jan Joost Hoeck deen sijde, ende tusschen erffenisse Hendrick Pauwels, ende Jan Gijsbert Jan Peters, met sijne kijndere dander sijde ende oock de voors. Jan met sijne kijndere dander eijnde, hodende metten andere eijnde opde ackerwech aldaer, ende alnoch een stucxken erve tot saijlants ende weije liggende een lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Michiel Cornelis Gielis? deen sijde ende tusschen erffenisse Jan Jan Cornelis Willemss van Gorp waerover tselve vande vande strate aff sijne wech is hebbende dander sijde, streckende vande erffenisse Cornelis Cornelis van Ethen totter erffenisse Cornelis Mathijs Willemss van Gorp, Alsoo ende etc. alnoch de hellicht van vijff sesde paerte onbedeijlt in een stuck weije tot heije liggende int geheel achtien lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie voors. ter plaetse geheijten achter t'Creijven aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Peter Jan Sijmons met meer andere deen sijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Janssen vande Merenberch, met meer andere dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Peter Jacobs ende andere, totter gemeijnte van Tilborch aldaer, alsoo sij seijde, ende heeft de voors. Huijbert hier oppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van voors. Adriaene sijne schoonbroeder met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk), ende dit vertijen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voors. Adriaen vuijtte voors. aenstede sal gelden een mudde roggh in ... vande .... het cappitel van sHertogenbosch jaerlijx te ..., alnoch .... aen heer Jacob vande Graeff als ... van St. ... aultaer binnen de kerck van Tilborch te betalen, alnoch 1 st 1 oirt chijns aende heer van Tilborch op St. Stevens dach te betalen, ende voorts alle gebuerlijcke rechten van wege ende stege ... ende waterlaeten te moeten onderhouden ende gedogen naer oude gewoonte welcke .... etc. datum et scabini ut supra.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832