Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1643-14-8004-127r

Kennelijck sij eenen iegelijcken dat voor ons schepenen onderges. inne propere personen sijn gecomen ende gecompareert, Hendrick, ende Elias gebroeders, met Joachim Daniel Sebastiaen Daniels als man ende momboir Heijlwich sijne huijsvrouw, ende Jan Jan Claess, als man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouw gesusters kijnderen wijlen Jan Hendrick Verwers met Peerken oock dochter Jans voors. naergelaten weduwe Jan Peter Jan Gijben, geassisteert met Cornelis Peter Jan Gijben, ende Wouter Aertss Kievits schepene als tot dese ... momboir ende toesiender over de vier onmondige kijndere haer Peerken ende Jans voors. daervoor sij hen, beneffens de voors. Peerken tot tgene hiernaer volgende was sterckmaekende, ende instaen mits desen, ende hebben bekent bekennen mits desen vande erffelijcke goeden naer doode ende mits d'afflijvicheijt vande voors. Jannen Hendrick Verwers respective henne vader ende sweer op henlieden vervallen, aengegaen ende gemaeckt te hebben scheijdinge ende deijlinge in vuegen ende maniere hiernaer beschreven volgende,

Overmits de welcke, soo sal de voors. Hendrick voor sijne portie hebben, houden ende erffelijck besitten, een stuck saijlants een halff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binen de prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse der voors. Peerken met haer kijnderen deen sijde ende tusschen erffenisse Joachim Daniel Daniel Bastiaenss dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Gerit Peter Maes Genen totte ackerwech aldaer ende alnoch een stuck saijlants xxv roijen of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse der Peerken met hare kijnderen deen sijde, ende tusschen erffenisse de weduwe Peter Michielss dander sijde, streckende vande meswech geheijten de Groenen wech, totter erffenisse Jan Gerit Peter Maes Genen met sijne kijnderen,

Waertegens der voors. Elias voor sijne portie sal hebben houden ende erffelijck besitten, soo van sijns vaders als van sijns moeders wegen, een stuck saijlants een lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse de voors. Jan Jan Claess deen sijde ende tusschen erffenisse de voors. Jochim dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Gerit Peter Maes Genen totten ackerwech aldaer, alnoch een stucxken saijlants een lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Peter Peter Michielss deen sijde ende tusschen erffenisse Jan Jan Claess, streckende vanden erffenisse der kijndere Marten Jan Martens totten ackerwech aldaer,

Waertegens de voors. Joachim inder voors. qualiteijt voor sijne portie, soo van wege sijne sweervaders, als van wege sijne swegermoeder, sal hebben, houden, ende erffelijck besitten een stuck saijlants een lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse de voors. Elias? deen sijde ende tusschen erffenisse Peerken met hare kijndere dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Gerit Peter Maes Genen totten ackerwech aldaer, ende alnoch een stucxken saijlants een lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse de voors. Peerken met hare kijndere deen sijde, ende tusschen erffenisse de voors. Jan Jan Claessoon dander sijde, streckende vande ackerwech totten erffenisse Jan Gerit Peter Maes Genen,

Waertegens de voors. Jan Jan Claess inde voors. qualiteijt voor sijne portie sal hebben, houden, ende erffelijck besitten, een huijs, hoff, mette gronde ende erffenisse daeraen liggende, ende daertoe behoirende, vijff quartier oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse sijns Jans hiertegens eertijts aff gepaelt deen sijde, ende tusschen erffenisse Peter Jan Hermans van Heijst dander sijde, streckende vande waterlaet aldaer totter gemeijne strate, ende alnoch een stuck saijlants een lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Peter Peter Michielss deen sijde, ende tusschen erffenisse Elias sijns swagers dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Gerit Peter Maes Genen totten ackerwech aldaer,

Waertegens de voors. Peerken met hare kijndere tsamen voor hunne portie sullen hebben, houden, ende erffelijck besitten, een stuck saijlants een halff lopensaet oft daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Joachim Daniel Sebastiaens deen sijde, ende tusschen erffenisse Hendrick haere broeders dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Gerit Peter Maes Genen totten ackerwech aldaer, ende alnoch een stucxken saijlants een halff lopensaet oft daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Joachim haers swagers deen sijde, ende tusschen erffenisse Hendricx haers broeders dander sijde, streckende vande meswech aldaer totter erffenisse Jan Geritss Creijer, alsoo sij seijden,

Ende hebben de voors. condividenten opde voors. parcelen van erffenissen ende huijsinge volcomentlijck deens tot des anders behoeve vertegen, met overgeven etc. gelovende super se et bona (op zich en zijn goederen) dit vertijen etc. ende alle commer oft calangie etc. vuijtgenomen dat die voors. Jan Jan Claess vuijt het voors. huijs metten erffenisse sal gelden, een halff mudde rogge aen Joost Gijsmaers van Hedichuijsen?, en sijne kijnderen, in .... jaerlijx ..., alnoch twee lopen rogge reductie sjaerlijx aen St. Catharina aultaer binnen de kerck van Tilborch te betalen, alnoch xxvij stuijvers sjaerlijx aenden H: Geest binnen Tilborch te betalen, alnoch voors. 1 oirt chijns aen Peter Jan Mutsarts als rentmeester van... van Tongerloo op St. Tomas dach binnen Oisterwijck te betalen, ende alnoch ij st ij oirt gewinchijns jaerlijx aende heere van Tilborch op St. Stevens dach te betalen, alle dese pachten ende chijnsen te voldoen wegens de respective bescheden daeraff sijnde, ende voorts dat dese deijlluijden sullen moeten onderhouden ende gedogen alle gebuerlijcke rechten van wege ende stege ... ende waterlaten naer ouder gewoonte, welcke commer etc. ... etc. ende is te weten dat de voors. Jan Jan Claess vuijt dit sijn gedeelte aende andere deijlluijden sal moeten vuijtreijcken de somme van ..... datum de xxxi maij 1643.

De voors. deijlluijden alle vuijtgenomen Jan Jan Claess, een stuck beemde een halff buender oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Gilse ter plaetsche geheijten inde Tengieter soo ende gelijck tselve hunne vader aldaer toegecomen heeft, alsoo sij seijde, hebben sij wettelijck ende erffelijck overgegeven, ende opgedragen Jannen sone wijlen Jan Claess, hunne swager, met affgaen etc. warandiam etc. ende dit overgeven etc. ende alle commer van hennen twege etc. vuijtgenomen dat die voors. Jan hiervuijt sal gelden ij oirt chijns sjaerlijx aen sijne hoocheijt de heer prince van Orange te betalen, ende is te weten dat all .... datum et scabini ut supra.

Alle dwelcke aldus gepasseert sijnde, soo hebben die voors. Elias ter eenre, ende Jan Jan Claess in de voors. qualiteijt ter andere sijde aengegaen seeckere mangelinge in vuege, ende maniere hiernaer beschreven volgende dat is te weten dat die voors. Elias vande voors. Jannen sijne swager sal hebben, houden, ende erffelijck besitten thuijs metter erffenisse hem Jannen hiervoorens aengedeijlt ... daervuijt geldende tgene hem Jannen aldaer is benoemt, ende daerenboven tot Lichtmisse toecomende betalende hondert ende xxxvij aende gemeijne deijlluijden ende daertoe alnoch .... aen hem Jannen tot oigst ierstcomende, ende voorts .... , die hij Elias alle tot sijnen lasten is nemende, omme te voldoen in alle tgene daermede dit huijs metter erffenisse hier voorens belast is, waertegens die voors. Jan vande voors. Elias sal hebben, houden, ende erffelijck besitten, de gerechte hellicht vande twee parcelen hem Elias mits de voors. deijling aengedeijlt, alsoo sij seijde, ende hebben deselve hieroppe d'eene tot des anders behoeve volcomentlijck vertegen, met overgeven etc. gelovende dit vertijen etc. ende alle commer van hunnen twege etc. datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832