Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1643-14-8004-134v

Catarina dochter wijlen Jan Anthonis Verbunt vuijt cracht ende macht van seckere procuratie haer gegeven bij Huijbert Huijbertss ... hare man voor schepenen in Heusden in dato de xxvij junij lesleden ons schepenen onderges. verthoont ende gebleeken, een huijsken met omtrent twee roijen hooffs, of soo groot ende cleijn tselve gestaen ende gelegen is, binnen deser prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Cornelis de Beer deen sijde, ende tusschen erffenisse Denis Hendrick Denis de Beer met sijne kijnderen dander sijde, streckende vande erffenisse de voors Adriaens totter gemeijnte alhier, ut dicebat legitime etc. Peteren Jan Herman Cornelissoon van Heijst, met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum viij julij 1643 scabinij Geritss et Kievits,Zoeken in website: De Hasselt voor 1832