Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1643-14-8004-139r

Huijbert sone Jan Huijbert Jan Anthonis, als man ende momboir Anna sijne huijsvrouw dochter wijlen Jan Denis Hendrick Wouters, daer moeder aff was Anna dochter wijlen Jan Peter Goijarts een stuck saijlants twee lopensaet oft daeromtrent groot sijnde nochtans alsoo groot ende cleijn, ... tselve metter mate bevinden sal, binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt in de Lanckstraet, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Hendrick Claess deen sijde, ende tusschen erffenisse den H: Geest van Tilborch dander sijde, streckende vanden gemeijne strate totten erffenisse de weduwe Cornelis Anthoniss, ut dicebat legitime etc. Goijarden sone wijlen Jan Goijarts met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum xvi novembris 1643 scabini Geritss et Baerdwijck.

Deselve, een stuxken saijlants xiv roijen of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt inde Creijvenschestraet, aldaer tusschen erffenisse Willem Jan Peter Goijarts deen sijde, ende tusschen erffenisse der weduwe Anthonis Cornelis Jan Anthoniss dander sijde, streckende vande erffenisse Cornelis Jan Hendrick Verwers totter gemeijne strate, ut dicebat legitime etc. Willem sone wijlen Jan Peter Goijarts voors. met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum et scabini ut supra.

Deselve, een stuck saijlants vijff lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt inde Lanckstraet, aldaer tusschen erffenisse Laureijs Marten Jan Martens deen sijde, ende tusschen erffenisse Jan Adriaen Willems dander sijde, streckende vander gemeijne strate totter erffenisse de voorkijnderen Anthonis Cornelis Jan Anthoniss, ut dicebat legitime etc. Aerden sone wijlen Cornelis Jan Meussoon, met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voors. coper hiervuijt sal gelden i st i oirt gewinchijns jaerlijx aende heer van Tilborch op St. Stevensdach te betalen, datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832