Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1643-14-8004-87r

Gijsbert sone wijlen Marten Jan Daniels naergelaten weduwaer Lucia sijne huijsvrouw dochter wijlen Jan Huijbert Peter Jan Adriaens, alle sijn tocht recht ende actie van tochtswege, die hij hebbende ende besittende is, in alle ende ijgelijcke de erffelijcke goeden die hij eenichssints mette selve sijne huijsvrouw heeft beseten, of gemeijn gehadt naer doode van Maria sijne huijsvrouwe moeder of alnoch soude moghen vervallen mette doode ende afflijvicheijt vande voirs. Jannen sijnen schoonvader, t ware in harde in weeke, in hooghe in drooghe, in diepe in leghe, egeene daeraff vuijtgescheijden, alsoo hij seijde, heeft hij wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen Jannen Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens, ende Marten Jan Adriaens sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen onmondighe sone sijns Gijsbert ende Lucia voors. ende ten behoeve desselfs met affgaen etc. gelovende super se et bona dit overgeven etc. ende alle commer van tochtswege hierop comende altemael aff te doen ende is te weten dat de voors. Gijsbert voor d'affgaen deser tochte inde penningen is ... vande erffelijcke goeden ... naer doode van sijne huijsvrouw moeder vervallen ... wanneer alle wettige schulden daeraff sullen wesen voldaen ende betaelt, sijne leven lank geduerende voor d'een helft sal trecken? de tocht ende voorder of anderssints niet waerinne de voors. momboirs mits desen sijn consenterende, datum xv januarij 1643, scabinij Gilse et Kievits.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832