Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1643-14-8004-90r

Jan sone wijlen Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens ende Marten Jan Adriaens van Son sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen onmondige sone wijlen Gijsbert Marten Jan Daniels bij hem verweckt vuit wijlen Lucia sijne huijsvrouwe dochter Jan Huijbert Peter Jan Adriaens voor dewelcke dieselve met consent vande heere hun sijn sterck makende een schuer, mette gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende vijf loop ofte daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Janssen de Beer deen sijde, ende tusschen erffenisse van dese kijnde hier affgepaelt dander sijde, ende oock deen eijnde, hodende metten andere eijnde opde gemeijne strate ut dicebant legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (zo zij zeiden hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) proclamatio imbus et consensus debits? Jannen sone wijlen Jan Jansen de Beer, met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum et scabini ut supra (datum viiij februarij 1643 , scabini Baerdwijck et Oekel).

Dieselven, een stuck saijlants vier lopensaet ende xxi roijen metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt aende Hasselt, aldaer tusschen de kerckpat deen sijde ende oock deen eijnde ende tusschen erffenisse Willem Jan Peters ende Joost Adriaen Horevoirts dander sijde, hodende metten andere eijnde op erffenisse Laureijs Peters van Dormael d'welck geweeght sal worden vande strate aff over d oude ... van dese liggende beneffens de schuer, ende ... met behemelde ende gewaerde beesten, ut dicebant legitime etc. Jannen sone wijlen Jan Janssen de Beer ende Laureijs Peters van Dormael voors. met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum et scabini ut supra.

Dieselve een stucxken saijlants lopensaet ... roijen metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Jan Adriaens van Beurden deen sijde, ende tusschen de kerckpat dander sijde, streckende vande waterlaet die de copere sal moeten onderhouden naer oude gewoonte totten erffenisse Michiel Adriaen Hendricx d'welck geweeght sal worden over de ackerwech soo ende gelijck tselve tot noch toe geweeght is, ende dit recht van wegh hiertoe behoudende is, ut dicebant legitime etc. Adriaen sone wijlen Jan Adriaens van Beurden, met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum et scabini ut supra.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832