Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1644-14-8005-12v

Willem sone wijlen Jan Peter Goijaerts, ende Jan Cornelis Wijten, als geordonneerde momboiren over Adriaenen onmondich soon wijlen Sebastiaen Jan Denijssen de Beer, verweckt bij wijlen Anneken dochter Jan Peter Goijaertss voors., een stuck erve tot heije liggende, groot metter mate bevonden, twee ende een halff loopensaeten, ... ende genomen van een meerder stuck heijvelts, van omtrent acht loopensaeten, gelegen onder de parochie van Tilborch, ter plaetse genoempt het Creijven, neffens erve van Chiel Jan Chielen met meer anderen aen deen zijde, ende tusschen erve de voors. Willem Jan Peters, hem op heden mede opgedragen, ende oijck genomen van t voors. meerder stuck heijvelts aen dander zijde, streckende metten eenen eijnde aen erve Jans Peter Jacobss, tot op erve (wesende t vierdepart ende deel van het meergenoempt meerder stuck heijvelts) de voors. Adriaenen onmondige, soo sij verclaerden, hebben sij met consent van heer officier, mits desen wettelijck, ende erffelijck opgedragen, ende overgegeven Cornelissen Janss vanden Merenberch, met affgaen ende verthijden, in dijen gewoonlijck sijnde, gelovende super bona juspuberis dit opdragen ende verthijden etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat de voors. vande Merenberch schuldich sal wesen t ouderhouden den waterlaet, teijnde t voors. heijvelt loopende, acte vij meij 1644.

Jan Cornelis Wijten een der momboiren van Adriaenen sone wijlen Sebastiaen Jans Denijss de Beer, een stuck erve tot heije liggende, groot mette mate bevonden twee ende een halff loopensaeten, in een meerder stuck heijvelts van acht loopensaeten, hier voorens genaemt, gelegen onder de parochie van Tilburch, ter plaetse genoempt aen het Creijven, tusschen erve van Willem Jan Peter Goijarts westwaerts aen deen sijde, ende tusschen erve van Cornelis Janss vanden Merenberch, wesende ... t voors. meerder heijvelt, ende hem op heden oijck opgedragen aen dander zijde, streckende metten eenen eijnde aen erve ... Peter ..., tot op erve de voors. Adriaenen onmondige, wesende t vierde part ende deel van t meergenoempt meerder heijvelt, so sij seijde, heeft hij met consent van officier wettelijck, ende erffelijck opgedragen ende overgegeven midts desen, Willem Jan Peter Goijaerts voors., ende heeft hier op vertegen inne manieren in dijen gewoonlijck sijnde, gelovende op verbant van alle de goederen van de voirs. onmondige dit opdragen, overgeven, ende verthijden altijt vast stedich, ende van weerden te houden, ende alle commer, calangie ende aentael, dat in wesende of comende aff te doen ..., vuijtgenomen dat die voors. Willem sal schuldich wesen t onderhouden de waterlaet, aen teijnden loopende, acte den vii e meij 1644, schabini testibus, als boven.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832