Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1644-14-8005-35r

Jan Jan Daniels van Beurden den jonge, ende Handrick Jan Willemssen de Wijse, wettich naergelaeten weduwer van Maijcken dochter Jan Jan Daniels van Beurden, met Jan sijne soone, die voors. Jan Willemss de Wijse soo voor sijn selven, als hem mede fort ende sterck maeckende voor Jenneken sijne dochter, een stuck saijlants groot ontrent twee loopensaeten, nochtans etc. als tselve gelegen is binnen de parochie van Tilborch, ter plaetse genaempt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse aen d'oosten sijde Peeters Jan Hermans, ende tusschen erffenisse Jans Jan Daniels van Beurden d'oude, aen d'ander sijde, streckende van erffenisse Mr. Hermans de Roij, schouteth, tot aen seeckere voetpat, ofte vaerwech genaemt de Groenenwech, soo sij seijden, hebben sij wettelijck ende erffelijck opgedraegen ... den voorseijden Jannen Jan Daniels van Beurden d'oude, gelovende super se et bona (op zich en zijn goederen) dit opdraegen etc. ende allen commer, calangie, ende aentael, daer inne wesende off comende, denselven Jannen aff te doen geheelijcken, actum et scabini ut supra (xx october 1644, scabini Oeckel, et Baerdwijck).
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832