Menu

Documenten

Document R-1644-14-8005-57v

Kennelijck sij eenen iegelijcken dat voor ons schepenen ondergenoempt sijn gecompareert in persoone, Willem ende Cornelis gebroederen, soonen wijlen Jan Peter Hendricxss verweckt bij wijlen Anneken sijne huijsvrouwe dochter wijlen Willem Borchmans, die voers. Cornelis soo voer sijn selven, als mede hem fort, ende sterck maeckende voer Jan Jan Peterss sijnen swager ende waer van hij trecht ende versterff bij vuijtcoop verclaert te hebben vercregen, Cornelis Pauwels Mutsarts naegelaten weduwnaer van wijlen Peerken sijne huijsvrouwe, ende alsoo vaderlijck momboir van sijne vijff kijnderen bijde voers. Peerken tsamen verweckt, int bijwesen van Adriaenen sijne soone, Adriaentje ende Emken sijne dochters, seer naer meerderjarich sijnde, ende wettelijck die voers. Mutsarts tot tgeene naer volgende is bij de officier soo hij verclaert, geauthoriseert, Jan Janss de Beer, als man, ende momboir van Lucia sijne huijsvrouwe, ende Gijsbert Janss vander Loo, als man, ende momboir, van Anneke sijne huijsvrouwe, gesusteren, alle kijnderen ende erffgenamen wijlen Jan, ende Anneken, vorengenoempt, ende hebben bekent, bekenne midts desen, vande erffelijcke goederen bijde meergenoemde wijlen Jannen Peeter Hendricxss, ende wijlen Anneken Willem Borchmans, henne vader, ende grootvader, moeder, ende grootmoeder, metter doot geruimpt, ende op hen vervallen, eene erffscheijdinge, ende erffdeijlinge mette anderen aengegaen, ende gemaeckt te hebben, in vuege hijer naer beschreven volgende,

Midts der welcke, soo sullen die voers. Willem, ende Cornelis, inde voers. qualiteijt, met Jan Jan Peterss, voor henne portie tsamen, hebben, houden, ende erffelijck besitten, huijs, turffschop, metten gronde, wesende d'out huijs, mette gerechte helff aende westen sijde van d'aenstede, groot ontrent vier loopensaeten, nochtans etc. gestaen, ende gelegen binnen de parochie van Tilburch ter plaetse genoempt aende Hasselt, tusschen erffenisse Willem Jan Peeter Goijaerts aen d'een sijde, ende tusschen de condividenten ander huijs ende d'ander helff vande voers. aenstede hijer onder naerder gespecificeert, aen d'ander sijde, streckende ... vande gemeijne straete, achterwaerts tot aen erve de voers. Jan Janss de Beer, ende alnoch een stuck erven tot saijlant gelegen groot een loopensaet nochtans etc. als tselve gelegen is binnen de parochie ende ter plaetse voers., inde Hasseltsche Ackeren, aldaer tusschen erve Anthonis Peters Michielss westwaerts aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen, ende erffgenamen Anthonis Cornelis Janss oostwaerts aen d'ander sijde, streckende van erffenisse der kijnderen Jans Adriaen Willemss, tot aen seeckere meschwech aldaer, onder last van vuijt dese parcelen, jaerlijcx te vergelden, te voldoen, ende te betalen, aende heeren Cathuijsers van Vucht, eene jaerlijcxe ende erffelijcke pacht van een halff reducibel mudd roggen, die men gewoon is te betaelen met twee gulden, Item en capitale somme van x carolus guldens aen seeckere persoon tot Ghoirle staende op schepene gelofte, ende alnoch aen heere van Tilburch eene erffelijcke gewinchijns van twee stuijvers twee oirt ... jaerlijcx op St. Stevens dach te betaelen, ende voirts onderhouden gebuerlijcke rechte ende ..., allent soo ende in alsulcke vuegen, dat henne andere medecondividenten bij samen .... schuldich ... in eenige toecomende tijden,

Waer tegens die voers. Ghijsbert Janssen vande Loo, Jan Jansse de Beer, ende de kijnderen Cornelis Pauwels Mutsarts, tsamen voer henne portie sullen hebben, houden, ende erffelijck besitten, huijs metten gronde, wesende het nieuw huijs, ende de gerechte wederhelf inde voers. aenstede tusschen erffenisse, den voers. Jan Jans de Beer oistwaerts aen d'een sijde, ende tusschen t voers. out huijs westwaerts aen d'ander sijde, streckende suijtwaerts van erffenisse Laureijs Peeterss van Dooremale, tot aende gemeijne straete, ende alnoch een stucxken weijlants genoempt den Wouwerhoff, groot een loopensaet nochtans etc. als t selve gelegen is binnen de parochie ende plaetse voers., tusschen den gemeijne ackerwech aldaer aen d'een sijde, ende metten eenen eijnde, ende tusschen erffenisse Peeter Jans Hermanss oostwaerts aen d'ander sijde, streckende suijtwaerts tot aende gemeijne waterlaet, soo sij seijden, onder last van dat die voers. Gijsbert, Jan, ende kijndere Cornelis Mutsarts vuijt dese henne portie, ende gedeelte, jaerlijcx soo sullen schuldich wesen te vergelden, voldoen, ende betaelen, aende voers. heere Cathuijsers van Vucht eene jaerlijcxen ende erffelijcke pacht van een reducibel mudd rogge, die men gewoon is te betaelen met vier guldens, dat d'andere henne mede condividenten ...., in eeniger manieren, ende voirts te onderhouden gebuerlijcke rechten, ende ... hijer toe t'onderhouden staende,

Ende staet te weten, tusschen partijen condividenten ..., ende overdragen te sijn, dat den put, staende tusschen beijde de voers. huijsingen, als oijck de wech loopende aenden oistencant neffens den selven put, die over weder sijden effen groot, oft breet wesen sal, ende recht vuijtgaen sal tot achter aende hegge toe, bijde condividenten halff, ende halff sal gebruijckt, ende onderhouden worden, ter tijt toe, den selve put, sal blijven staen, ende gebruijckbaer wesen, ende dat daer naer elck sijne wech, sal hebben, ende moeten houden op sijn eijgen erve, ende hebben alsoo partijen d'een op des anders portie vertegen, ende gerenuntieert, soo als recht is, ende gelooft, te weten die voers. Willem, ende Cornelis Jan Peters met ... als voer, Gijsbert vander Loo, ende Jan Jans de Beer, op verbant van henne persoone ende alle henne goederen hebbende ende vercrijgende, ende die voers. Cornelis Pauwels Mutsarts op verbant van allen de goederen sijnder voers. kijndere, present ende toecomende, dit renuntieren ende verthijden, ende dese erffdeijling, altijt vast stedich, ende van waerden te houden ende doen houden, sonder tegenseggen, ende alle commer, calangie, ende aentael, deijlinge der voers. erffenisse ende goeden niet wesende oft comende, dan hier voorens benoempt staet, malcanderen pro rata te sullen helpen affdraegen naer behooren, sonder argelist, actum xxviij december 1644, coram scabini, van Oeckel et Geritss.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832