Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1644-14-8005-59r

Cornelis Pauwels Mutsarts bij qualiteijt, ende int bijwesen van sijne kijnderen, als inde voergaende erffdeijlinge, een gerecht derdepart, allen sijnder voers. kijnderen recht, ende aenpart hen op huijden te deele bevallen in huijs met sijnen gronden, ende inde gerechte helff van d'aenstede, daer aen gelegen, ter plaetse genoempt aende Hasselt, tusschen sijne reengenoten, als inde selve meergemelde erffdeijlinge, naer is vuijtgedruckt, heeft hij midts desen wettelijck, ende erffelijck opgedragen ende overgegeven Ghijsberden Janss vander Loo, ende Jannen Jans de Beer sijne swagers, met affgaen, ende verthijen, soo als recht is, gelovende op t verbant van sijne persoon, ende alle sijne goederen, present ende toecomende, dit opdraegen etc. ende allen commer van sijnen ende sijnder voers. kijnderen wege, int voers. derdepart wesende oft comende de voers. vander Loo, ende de Beer, tenemael aff te doen, vuijtgenomen de voers. reducibelen pacht, van een mudd rogge jaerlijcx aende heeren Cathuijsers van Vucht, die den voers. vander Loo ende de Beer midts desen soo aennemen te vergelden, te voldoen, ende te betaelen, ofte afflossen, ende te quijten aen den voers. Mutsarts, der selver kijnderen, ende hunne andere goederen derhalve ... last, noch schade etc. sal overcomen, in eeniger manieren, oft eeniger toecomende tijden daer voer verbindende henne persoonen ende allen henne goederen, ende dat daer van meer ..., ende vrij sal sijn, ende blijven de voers. Wouwerhoff de voers. Mutsarts kijnderen mede te deele bevallen, de tegenwoordig vervallen tachterheijt nochtans vande voers. pacht, als alle andere wettige lasten vande sterffhuijs tot ... 1644 ... bijde samentlijcke erffgenaemen, ende condividenten, gelijck dan onder de andere is besproocken voldaen, ende betaelt sijnde, actum et scabinis ut supra (xxviij december 1644, coram scabini, van Oeckel et Geritss).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832