Menu

Documenten

Document R-1644-14-8005-59v

Allen dwelck aldus geschiet sijnde, gelijck voers. staet, soo sijn gestaen voer schepenen ondergenoempt den voers. Ghijsbert Janssen vander Loo, ende Jan Janssen de Beer, ende hebben bekent, bekennen midts desen, bij maniere van erffdeijlinge, metten andere te sijn overcomen, ende veraccordeert, dat die voers. vander Loo sal hebben, houden, ende erffelijck besitten het voers. geheel nieuw huijs, mette gerechte helfte aende westen sijde inde helff vande aenstede aende Hasselt, inde volgende erffdeijling ende volgende contracten naerder gementioneert, midts daer vuijt jaerlijcx, sonder last vande voers. de Beer, gelijck hij midts desen is aennemende, ende op verbant van sijn persoon, ende allen sijne goederen, present ende toecomende, gelovende, blijvende vergelden den pacht van een mudde roggh aende heere Cathuijsers van Vucht, ende aen Cornelis Pauwels Mutsaerts ende sijne kijndere de voers. somme van een hondert, ende sessendertich carolus guldens met den intrest van dijen, midtsgaders aende voers. Jannen Janss de Beer alnoch de somme van tweeentsestich gelijcke carolus guldens, te voldoen, ende te betaelen tot Lichtmis naest comende,

Ende dat die voers. de Beer, daer tegens sal hebben, houden, ende erffelijck besitten dandere gerechte wederhelft aende oistencant inde helft vande selve aenstede, los ende vrij, gelovende dit erffdeijlen op verbant als naer rechten hier inde, altijt vast stedich, ende van waerden te houden, die op de andere portie, ... midtsdesen renuntierende, ende verthijende, sonder argelist, actum et coram scabini ut supra (xxviij december 1644, van Oeckel et Geritss).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832