Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1644-14-8005-60r

Cornelis Pauwels Mutsarts bij qualiteijt, ende int bijwesen van sijne kijnderen, pro ut inde voerge... erffscheijdinge, ende erffdeijlinge, het stuck erven tot weije liggende, den Wouwerhoff genoempt, gelegen binnen de parochie van Tilburch ter plaetse genaemt aende Hasselt, den voers. sijne kijnderen op huijden bij de voers. gemeene scheijdinge, ende deijlinge aengecomen, soo sij seijde, heeft hij midts desen wettelijck, ende erffelijck opgedragen, ende overgegeven Ghijsbert Janssen vander Loo sijne swager, met affgaen etc. gelovende super se etc. dit opdraegen etc. ende alle commer van sijne twegen tenemael aff te doen, actum et coram scabini ut supra (xxviij december 1644, van Oeckel et Geritss).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832