Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1644-14-8005-60v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voer ons schepenen onder genoempt sijn gecomen ende gecompareert in persoone Bastiaen sone Jan Cornelis de Beer, Jan Cornelis Theunen als man ende momboir van Maijcken sijne huijsvrouwe dochtere Jan Cornelis de Beer voors., ende Jan Peeter Jacobs als transport hebbende, van Cornelis ende Peter gebroederen oijck sonen Jan Cornelis de Beer meergenoempt, ende alsoo alle kijnderen, ende erffgenamen desselffs, die welcke hebben bekent bekennen midtsdesen vande erfflijcke goederen bij denselven achtergelaeten, eene erffscheijdinge, ende erffdeijlinge metten anderen aengegaen ende gemaect te hebben, in vuegen hijer naer beschreven volgende,

Overmits der welcke soo is den voern. Sebastiaen ende Jacob, bij blinde loth te deele bevallen, ende sullen beijde te samen voer hunne portie hebben, houden, ende erffelijck besitten, huijs metten gronde, ende metter halver aenstede, gestaen ende gelegen binnen der prochie van Tilburch ter plaetse aen het Creijven, aldaer tusschen erve Heijlthens Jan Peeren suijtwaerts aen deen sijde, ende tusschen erve Jans Hans Peeren aen dandere sijde, streckende westwaerts vande gemeene straete, tot aen dander helft vande selve aenstede, hijer tegens in twee gelijcke portien ofte deelen, aff te deijlen, item de helft in een stuck erven, soo weije, als lant gelegen binnen de prochie, ende per plaetse voers. sijnde t vs. stuck erven genoemt het Leegh stuck, tusschen erve Gerart Cornelis Peeren noortwaerts aen deen sijde, ende tusschen erve, hijer tegens aff te deelen suijtwaerts aen dander sijde, streckende metten eenen eijnd vande erve Jan Gerart Neelen westwaerts, tot aen erven Michiel Jan Ghielen, waer over wegen sal vier loopensaet van Adriaen Soffarts, ende een loopensaet van Gerart Cornelis Peeren, item, de helft in een stuck saijlants genoemt de Derdalff Loopensaeten, gelegen binnen de prochie ende de plaetsche voers. neffens erve Jans Gerart Neelen noortwaerts aen deen sijde, ende tusschen dander helft hijer tegens aff te deelen suijtwaerts dander sijde, streckende westwaerts vande gemeene straete tot aen erve Jans Jan Gerart Neelen ende alnoch deen helft in een stuck saijlants genoemt het lant Jan de Heije, gelegen binnen de prochie, ende ter plaetse voers., aldaer, neffens erve Cornelis Peer Jan Stevens westwaerts aen deen sijde, ende neffens erve wesende dander helft hijer tegens aff te deelen oostwaerts aen dander sijde, streckende metten eenen eijnde vande gemeene heije noortwaerts, tot aen erve Jans Hendrick Denijs, alsoo sij seijden, onder last van vuijt dese voers. aenbevallen parceelen te moeten vergelden voldoen, ende te betaelen aende heer pastoir van Riel eenen jaerlijcke ende erfflijcke pacht van eene sack roggen, met allen de achterstel, item aende Capelle van Onser L. Vrouwe gestaen aende Hasselt alhijer, eenen chijns oft rentte van drij gulden jaerlijcx oijck met allen de achterstel, item aen Hans de Moij binnen de Bosch eenen chijns van derthien gulden jaerlijcx, mette helft van achterstel, ende alnoch eene schepen gelofte van hondert guldens aen Jan Hendrick Denijs, oijck met de helft van verloopen tachterheijt,

Ende waer tegens soo is de voers. Jan Peter Jacobs inder voers. halve qualiteijt te deele bevallen, ende sal voer sijne portie hebben houden, ende erffelijck besitten, dander helft vande voergenoemde aenstede, metten westeneijnde, westwaerts hijer tegens aff te deelen ende oostwaerts aen erve Heijl Anna Peeren ende oijck suidwaerts, comende noortwaerts aen erve Jans Han Peeren, item de schuere ende schop staende neffens de voergemelde huijsinge, die de vs. Jan Peters aldaer sal mogen laeten staen, ofte affbrecken ende vertimmeren tot een woonhuijs, doch vande selve groote, midts oijck daer toe voer deen helft te mogen gebruicken de messie ende voirders nijet, item dander, ofte de gerechte wederhelft in het stuck erven d'Leech Stuck genoemt gelegen neffens erve Heijl Anna Peeren, suijtwaerts, ende neffens dander helft hijer tegens aff te deelen, noortwaerts, streckende met den eenen eijnde van sijns Jans eijgen erve, genoemt de Cruijsacker, oostwaerts, tot aen erve Heijl ende Jan Anna Peeren westwaerts, item de gerechte wederhelft in het stuck erven genoemt de Derdalff loopensaeten, gelegen suijtwaerts aen erve Giel Jan Gielen, ende noortwaerts die ander helft hier tegens aff te deelen, streckende oistwaerts van erve vander meergenoemde Jan, ende Heijl An Peeren, tot aende gemeijne straete, ende alnoch dander offe de gerechte wederhelft in het voergenoemt stuck erven geheijten ... inde heije, gelegen westwaerts aen d'erve hijer tegens aff te deelen, oostwaerts neffens de gemeijnte, streckende suijtwaerts van erve Jans Hendrick Denijs, tot aende vs. gemeijnte, alsoo sij verclaerden, onder last van vuijt dese sijns portie te moeten vergelden, voldoen, ende te betaelen aen Jan Hendrick Denijs eene schepene gelooffs van hondert ... guldens capitael, ende t verloop van dijen halff ende halff sijnde geconditioneert, ende ondersproocken, dat parthijen condividenten malcanderen sullen sijn, ende blijven gehouden te wegen, daer het nodich soude mogen sijn, ende dat ten naeste velden, ende ten minste schade, ende hebben alsoo parthijen ter weder sijde, deen op des anders portien volcomentlijck gerenuntieert, met affgaen etc. ende geloof super se etc. dit renuntien ende affgaen, mitsgaders dese erffdeijlinge, altijt vast stendich, ende van waren te houden sonder eenich wederseggen, ende allen commer calangie ende aentael, die dese of dander op het sijne, niet dan hier benoemt staet, soude mogen overcomen, malcanderen pro rata te sullen helpen affdragen, ende voirts dat ijder, de lasten ende commer hen hier vorens aengenoemt alsoo sal voldoen ende betaelen, losschen ende quijten dat dander bij faute in dijen ... schade, hinder oft molestatie etc. sal overcomen, date 30 december 1644, scabini Gilse et Geritss.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832