Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1645-14-8005-173r

Jan soone wijlen Denijs Corsten, een derdepart, alle sijn recht ende aenpart in huijs met sijne gronden hoff ende erffenisse daer aen liggende, ende daer toe behoorende groot int geheel tusschen de vijff, ende sesse loopensaeten, nochtans etc. als tselve huijs, hoff, ende erffenisse gestaen ende gelegen is binnen voorschreven Tilborch ter plaetse genaempt aende Hasselt tusschen erffenisse Jans meer met ende anderen oistwaerts aen deen sijde, ende tusschen erffenisse de weduwe ende kijnderen Peter Adriaen Goijaerts westwaerts aen dander sijde, streckende van erffenisse Adriaen ... tot aende gemeijne straet, so hij seijde, legitime etc. Adriaenen Adriaenss de Leermaecker ende Dingeman Denijs Corsten ijder voor de helft met overgeven ende affgaen etc. gelovende die voors. Jan super se etc. dit opdragen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voors. Adriaen ende Dingeman sullen schuldich ende verbonden wesen hijer vuijt jaerlijcx te vergelden voor de gerecht derdepart eenen jaerlijcxen ende erffelijcken ... van vier ende een halff vaeten roggen, in ... te betalen aende H: Geest tot Oisterwijck, metten grontchijns, ende voirts gebuerlijcke rechten ende schauwen te onderhouden, datum et scabini ut supra (vi ... 1645 van Oeckel et Tieleman).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832