Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1645-14-8005-194r

Adriaen soone wijlen Adriaens Geraert Huijben allen sijn versterff, recht, ende aenpart hem competerende in een huijs metter aenstede, gecomen ende op hem gedevolveert vanden voirs wijlen sijnen vader, groot dese aenstede seven loopensaeten oft daer ontrent, nochtans etc. als die gelegen, ende voirs huijsinge gestaen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genoemt aen het Creijven aldaer, tusschen erffenisse eertijts Peter Jacobs, nu der weduwe Cornelis Thuenen aen deen sijde, ende tusschen erffenisse Anthonis Adriaen Gerart Huijben sijns broeders aen dander sijde, streckende vande erffenisse Daniel Bastiaens, tot aende gemeijne straete, soo hij seijde, heeft hij midts desen wettelijcken, ende erffelijcken opgedraegen ende overgegeven, den voers Anthonis sijnen broeder, met affgaen, ende verthijen inne manieren inne dijen gewoonlijck sijnde, gelovende die voors Adriaen super se etc. dit opdraegen etc. altijt vast, stedich, ende van weerden te houden, sonder ennich tegenseggen, des gelooff die voors Anthonis op gelijcke verbintenisse, den voors Adriaen aff te draegen, allen schulden, renten, chijnsen, ende pachtien, soo van outs als andersints, die tot laste van dese goeden eenichsints souden mogen gerijsen off gepretendeert werden, als bekennende aende voors sijnen broeder, ter saecke deses te hebben gelooft van alles vrij gelt, sonder argelist, datum viii augustij 1645, scabini Baerdwijck et Geritss.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832