Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1645-14-8005-216r

Geraert Janssen vander Loo, als wettich man ende momboir van Anneken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Adriaen Gerit Vrancken den jongen, een stuck ackerlants vijff loopensaeten drije ende een halff roijen lants metter mate begrijpende, gelegen binnen de prochie van Tilburch ter plaetse genoemt aende Hasselt, aldaer, tusschen erffenissen Adriaens Jan Adriaens van Beurden aen deen sijde, ende metten een eijnde, ende tusschen erffenisse der kijnderen ende erffgenamen Jan Jan Adriaen van Beurden aen dander sijde, ende metten anderen eijnde alsoo hij seijde, legittime etc. Jannen vander Loo sijnen soone, los ende vrij, met affgaen etc. ende heeft die voors. Geraert gelooft super se et omnia sua bona (op zich en zijn goederen), dit stuck erve te waeren etc. midtsgaders dit opdraegen etc. ende allen commer etc. dato 9 december 1645, scabini van Oeckel et Tielemans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832