Menu

Documenten

Document R-1645-14-8005-219r

Jan soone wijlen Jan Jan Daniels van Beurden daer moeder aff was Aleijth dochtere wijlen Herman Cornelissen van Heijst, ende Aert Herman Aertssen als man, ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jans, ende Aleijts voers, soo voer hun selven, als mede voer Marie cleijn van verstande, oijck dochtere wijlen Jans, ende Aleijts voergenoemd voer dewelcke sij instonden, ende hun fort, ende sterck waeren maeckende, allen alsulcken recht, actie, part, ende aendeel als hem Jannen, Aerden, ende haer Marije is competerende, in een stuck erven, tsij los offte onvrij, soo tselve mochte wesen ende bevonden mochte worden, tot vuijtgestecken putten liggende, soo ende in alsulcker voegen als dit stuck erven gelegen is binnen der prochie van Tilborch, ter plaetse genoemt inde Nieuwe Velden, voer het Broeck, eertijts gecomen van Herman Cornelissen van Heijst, hennen grootvader, streckende metten noorden eijnde van het gemeijn moer, daer den schauwsloot tusschen beijde loopt, totter erffenisse Niclaes Adriaen Stevens, legittime etc. (heeft wettelijk etc.) Cornelis den soone wijlen Hendrick Cornelissen van Heijst voers., gelovende super se et bona tan sua anan? predicte Marie dit opdragen etc. altijt vast ende stentich te houden, ende in hennen naeme te doen houden sonder ennich wederseggen, ... soo heeft die voers Cornelis, tot sijnen laste genomen, ende gelooft midts desen super se et bona, te voldoen alsulcken verswegen chijnsse als die voers Aert, Jan ende Marije voer hen aenpart, aen het Bisdom vanden Bossche soude moeten vergelden, voer soo veel deselve chijnssen inde gemeene deijlinge den eenen oft den anderen nijet en sijn benoemt, sulx dat sij opdrageren, oft hennen naecomelingen ter saecke van desen, oft den achterstel van dijen egeensints sullen worden gemolesteert, oft ..., dach xi december 1645 scabini Baerdwijck et Oekel.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832