Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1645-14-8005-50r

In den Naeme ons heeren Godts Amen.
Kennelijck sij eenen iegelijcken dat op huijden date naebeschreven voer ons schepenen ondergenoemd sijn gecomen ende gecompareert in propre persoonen Jan Willem Aert Spiers, ende Maijcken dochtere Willem Jaspers sijne wettige huijsvrouwe inwoenderen deser Heerlijcheijt van Tilburch, beijde gesont van lichaemen gaende staende, ende onder den menschen converserende, midtsgaders hen verstant, memorie, ende vijff sinnen allesints wel machtich, ende hebben naer goeden rijpen voerraedt, vuijt menschelijcke goede consideratien, d'een met volcomen wille ende consent des anders, voer hennen beijder testament gemaeckt geordonneert ende geslooten, t'gene ... ende alsoo hijer naer is volgende, ende alsoo voer ierst midts desen revocerende doot, ende te nijet doende allen henne andere voergaende testamentelijcke dispositien t'sij tsamen, off int besonder gemaeckt ende genaemt, soo willen, ordonneren, ende begeeren sij testateuren, dat datelijck naer afflijvicheijt vande iersten afflijvigen van hen, aen Jannen Cornelis Cornelissen, ende Jenneken sijne huijsvrouwe, henne testateuren dochtere, ende bij afflijvicheijt van haer, aen haere kijnderen, ende kints kijnderen, soo in desen henner testateuren dochtere houwelijck, als in haeren anderen tweede, ende derde houwelijck ingelaeten is, verwekt, ende noch te verwecken, sal volgen, hebben houden, ende erffelijck voer sijn portie besitten dese naebeschreven parchelen van erffenisse, als voer ierst de gerechte helft inde helft van een stuck hoijlants onder Besoijen gelegen, welck sij testateuren gemeijn, ende onbedeijlt sijn hebbende, ende besittende mette kijnderen, ende erffgenamen van Hendrick Adriaens Verest, beginnende vande gemeijne wijnter dijck aff totten schauw sloot aldaer toe, Item de gerechte helft inde hellicht van noch een ander stuck hoijlants oijck aldaer gelegen, welck sij testateuren gemeen en onbedeijlt sijn hebbende, met Cornelis Peterss Leeuw beginnende vande schauwsloot aff tot het stroomken aldaer ..., de Grantel genoemt, Item de helft inde helft van alnoch een ander stuck hoijlants als mede onder Besoijen gelegen den Werdt genoemt, oijck tusschen de testateuren ende den voersijde de Leeuw: gemeen ende onbedeijlt, ende beginnende van t'voers stroomken noortwaerts op tot een stuck weij ofte hoijlants, den Elant genoemt, Item een stuck tuelants onder Tilburch inden Bochamer gelegen groot ontrent ses loopensaeten tusschen erve Cornelis Pauwels aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse der kinderen Peter Rondens aen d'ander sijde, streckende van erffenisse der kinderen Jan Joost den Hoeck tot aende gemeene straete, Item een stuck weije ende saeijlants groot ontrent negen loopensaeten oijck onder Tilburch aende Hasselt gelegen tusschen erffenisse Gerarts Jan Vreijssen aen deen sijde, ende tusschen erffenisse Lijskens weduwe Herman Peeters met meer anderen aen d'ander sijde, streckende van erffenisse Geraerts vander Loo tot aende gemeene straete, ende tot dijen alnoch een stuck hoij ende heijvelts gelegen onder Tilburch aen Jacobshoeck in sulcker vuege ende groote, als t'selve aldaer gelegen is, tussen erve Jacob Sijmon Jacobs aen d'een sijde, ende tusschen erve Sebastiaens van Gilse aen d'ander sijde, streckende van erve Adriaens de Mandemaecker, tot aende gemeene Leije aldaer, onder last van vuijt t'vs hoijlant, te moeten vergelden de helft vande chijns aende heer ende t'onderhouden de schauwen ende ander gebuerlijcke rechten, Item vuijt d'lant inde Bochamer gelegen eenen pacht van vijff loopen rogge .... aen Onser Lieve Vrouwe Autaer inde kercke van Oisterwijck, Item aende H: Geest in Tilburch vuijt het stuck saij ende weijlant aende Hasselt gelegen elff loopen rogge jaerlijcx oijck ... den placate van reductie ende betaelt wordende met 2 gl 15 st jaerlijcx, Item de hellicht in eene rente van xii gl jaerlijcx te losch met ii , aen Jacob Gijssels te Bosch, ende tot dijen dat dieselve Jan naer de doot ende afflijvicheijt vande testateuren beijde, ende nijet ... sal schuldich sijn aen Wouteren vander Loo sijnen swager, oft bij afflijvicheijt desselffs aen sijne naergelaeten weduwe, oft haer kijnder te voldoen ende vuijtte reijcken, de helff van drije hondert carolus guldens, den voers Wouteren hijer achter ende met andere ... bijde voers testateuren gemaect, ende beseten, midts conditie dat die voers. Jan Cornelissen daer tegens van Dingeman sijnen swager, vuijt tgene denselven Dingeman bij desen sal toegeeijgent, ende genoten worden, datelijck naer afflijvicheijt van ierste afflijvigen sal trecken, proffijteren ende genieten, oft ontfangen de somme van een hondert ende vijfftich carolus guldens, waer tegens willen sij testateuren dat aen die voers Wouter vander Loo, ende aen Jenneken sijne testateuren outste dochtere, desselfs Wouters huijsvrouwe, ende bij afflijvicheijt aen haer man haere kijnderen, ende kints kijnderen, soo in desen haere houwelijck, als oijck in haeren anderen, tweede ende derde houwelijck ingevalle etc. verweckt ende noch te verwecken, datelijck naer afflijvicheijt vande ierste afflijvigen van hen testateuren, sal volgen ende van hen testateuren beerffen, houden, ende erffelijck besitten, henne testateuren aenstede, te weten huijs schuere schop hoff, ende erffenissen daer toe behoirende gestaen, ende gelegen onder de prochie van Tilburch ter plaetse genoemd de Leemscuijlen aldaer, tusschen erffenisse der erffgenaemen wijlen Jans de Roij aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse Peter Janss Cauwenbergh aen dander sijde, streckende vande erffenisse vande hoeve toebehoirende de Taeffel vande H: Geest in Tilburch met meer anderen tot aende gemeene straete, Item het stuck erven tot weije recht over de straete tegens over de vs aenstede gelegen tusschen erve Niclaes Hendricx de Crom ende tusschen erven der erfgenaemen Goijaerts Bastiaen Smitten, Item eene somme van drije hondert carolus guldens bij Dingeman ende Jannen henne testateuren soons ende swager vuijt deselve ..., als ten deele voers staet, ende voirts noch volge sal, naer doot ende afflijvicheijt van hen testateuren beijde, vuijtte reijcken te voldoen ende te betaelen, Item alsulcke somme van een hondert ende tachtentich carolus guldens als die voers Wouter bij sijne ... aende voers testateur, heeft bekent schuldich te wesen, ter saecke van het gebruijck der voergemelde aenstede, ende alnoch alsulcke somme van een hondert, ende twintich gelijcke carolus guldens als dieselve Wouter ter saecke vande selve aenstede in eene meerdere somme, ... noch meer is debiteur ende schuldich geworden, onder expresse ... ende conditie dat die voers Wouter, sijne huijsvrouwe ende kijnderen jaerlijcx vuijt de voers aenstede sal schuldich sijn, ende blijven te vergelden aenden heer prelaet van het ... tot Loven? eene pacht van een reductieve mudde rogge betaelt wordende met vijff gl, met noch eene chijns van seven st jaerlijcx aende Abdije van Tongeloo, ende eenen st gewinchijns aende heer van Tilburch, ende waer tegens maecken, laeten, ende besetten sij testateuren aen Dingeman henne soone, ende bij afflijvicheijt van hem aen sijne kijnder, ende kintskijnderen, oijck als in verscheijde houwelijcken ingevalle etc. te verwecken henne testateuren andere aenstede te weten huijs schuer schop hoff boomgart, ende d'erffenisse daer toe behoirende gestaen, ende gelegen binnen de vs prochie van Tilburch ter plaetse genoempt, aende Hoeven bij ... huijs aldaer tusschen erffenisse des heere van Tilburch aen deen sijde, ende metten eenen eijnde, ende tusschen eenen gemeijnen waterlaet aen dander sijde, streckende metten anderen eijnde tot aende gemeijne straete, ende alnoch een stuck saij ende weijlants soo groot, ende cleijn als tselve gelegen is onder de prochie, ende ter plaetse voers, tusschen erve Adriaens Jan Wouters den Lange aen beijde de sijden, streckende van erffenisse der erffgenaemen Annekens weduwe Cornelis Lemmens, tot aende gemeijne straete, onder last dat de vs Dingeman, met sijne kijnderen hijer vuijt sal schuldich, ende verbonden sijn, te vergelden eenen pacht van een mudde roggen aende H: Geest van Oisterwijck, betaelt wordende volgens seecker accoord, met acht gl jaerlijcx, Item int boeck vanden heer van Tilburch eenen gewinchijns van ii st ii p jaerlijcx ende alnoch int boeck van Lucas van Amelroij een chijns hoen, waer toe ... sij testateuren ende ... dat die voers Dingeman, ende sijne kijnderen ende kintskijnderen bij gevalle als voer, alnoch sal hebben, ende van hen testateuren ..., dander gerechte helft, inde helft inde respective drije stucken hoijlants onder Besoijen gelegen, hijer vorens onder de parthije ofte d' loth van Jannen Cornelisse, naeder gementioneert, ende vuijtgedruckt, onder de last vande helft vande chijns ende andere ... daer toe staende, midts conditie oijck ende onder expresse last dat dieselve Dingeman sijn huijsvrouw ende kijnderen alnoch sullen schuldich wesen te vergelden aen Jacob Gijssels te Bosch de helft inde chijns ofte rente van vii gl jaerlijcx ende alnoch van aen Wouteren vande Loo sijne swager oft aen desselfs huijsvrouw ende kijnderen naer afflijvicheijt van hen testateuren beijde, de helft vande somme van drije hondert carolus guldens, midtsgaders aen Jannen Cornelissen insgelijcks sijne swager, oft aen desselfs huijsvrouwe, ende kijnderen, in vuege als voir naer doot vande ierste afflijvige der testateuren, de somme van hondert, ende vijfftich carolus guldens den voers vande Loo, ende Jannen hijer vorens gemaeckt, ende beseten, instituerende alsoo de voernoemde testateuren, ende nominerende midts desen voer henne gerechte erffgenaemen de voernoemde henne testateuren drije kijnderen ende kints kinderen ijder in sgeens ende gelijck voers staet, ende onder de last oft lasten voirens bij tsijne verhaelt, onder wel merckelijcke conditie, ende voirderen last, alsoo naer doode vande ierste afflijvigen van hen testateuren de voers henne kijnderen, oft kinders kijnderen henne voers testateuren goederen sullen comen te volgen, ende bij deselve staen aen te velden, dat deselve henne drije kijnderen, oft kijnts kinderen sullen schuldich, ende verbonden sijn ijder voir een gerecht derdepart, aen voernoemde testateur henne vader, blijvende lancxtlevende, sijn leven lanck ende niet langer alle jaer tot sijn eerlijck onderhout, preciselijck op Tilburch kermisdach, vuijtte reijcken te voldoen, ende te betaelen ende vrij van alles te lenen, de somme van i carolus guldens, ende aende voernoemde testateur henne moeder in dijen de testateur haere man compt te overleven, oijck haer leven gedurende, de somme van vijffentwintich carolus guldens waer voer deselve henne drije kijnderen, oft kinders kijnderen, sullen schuldich wesen, onverscheijden ende een voir alle als principael, ... te geloven ende de voers goederen aende selve hijer voerens beseten ende aenbenoemt voir schepenen als vorens te verbinden, ende tot dijen dat den voers Dingemans, ende naer sijne afflijvicheijt sijne kijnderen alnoch daerenboven sal schuldich wesen toe te staen ende absolutelijck te gedoogen, dat de lancxtlevende van hen testateuren, de camer, ende de portie vanden hoff vande voers aenstede, soo ende gelijck sij testateuren die tegenwoordich bewoonen ende gebruijckende sijn off haer leven lanck sal blijven bewoonen, ende gebruijcken, ende daer toe aende selve langstlevende jaerlijcx op sijne eijge cost ende last lenen, ende besorgen soo veel houts ende torf, als hem ofte haer testateur sal van noode wesen, ende voirts dat de voers henne drije kijnderen, elck voer een derdepart sullen hebben te voldoen, ende te betaelen henne ... wettijge schulden, ..., ende begraeffenisse, dit verclaerden de voirnoemde testateuren te wesen hen beijder testament, lesten, ende vuijtterste wille, ordonnerende, ende wel expresselijck begerende dat die bij een jder sonder eenige oppositie, oft contradictie sal worden achtervogt, edoch, oft gebeurde dat jmant van henne kijnderen, oft kindts kinderen hen dijen nijettegenstaende in recht oft daer buijten wilde ..., denselven, verclaert hij, vuijtte maecken, ende te ... met drije grooten walens ende eenen ouden grooten eens, willende dat de goederen, denselve opponent hijer vorens beseten, in sulcken gevalle sal datelijcken ... wilden bij desselfs kinderen ende kintskinderen ende met vollen recht daer op comen te devolueren in alsulcke gevallen, Aldus gedaen ende gepasseert, ten comptoire van mij ... inden jaere ons Heere 1645 opden 12e junij ende des ... dit alsoo, bij ons schepenen beneffens de testateuren, ende mij hebben onderteeckent, ende staet te weten dat hijer aen bij ende present sijn geweest die vs Dingeman ende Jan de testateuren soon ende swager, ende hebben gelooft super se etc. naer doode vande ierste afflijvige der vs testateuren ende bij ... vande goederen sij hijer vorens beset jaerlijcxten geconditioneerde termijne, aen lancxtlevende te sullen voldoen, opleggen, vuijtreijcken ende betaelen, tegens hen hijervorens bij de selve is ten laste geleght.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832