Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1646-14-8005-262v

Marije naergelaeten weduwe wijlen Cornelis Anthonis Hermans, met Anthonis, ende Embrecht gebroederen soonen wijlen Cornelis Jan Hermans voers, voor hen selven, ende die voers Anthonis ende Embrecht alnoch als metten heere geordonneerde momboir, ende toesiender, over den anderen onmondige kijnderen wijlen Cornelis, ende Marije voers, henne broeders, ende susters, gerechticht tot tgene naervolgende is bij appostille van mijne heeren de schouteth, ende schepenen deser Heerlijcheijt, in dato den x februarij lestleden, ende vuijt crachte der machte, denselven momboir ende toesiender, daer bij soo blijckende was, gegeven, ende verleent, een stuck saeijlants metten gracht, geheeten de Schuijt, drije loopensaeten, ende negenthien roijen landts, metter mate begrijpende, gelegen binnen der parochie van Tilborch, ter plaetse genoemt aende Hasselt, teijnden de Langstraet aldaer, tusschen erffenisse der voerkijnderen Anthonis Cornelis Jan Anthonissen met meer anderen aen deen sijde, ende tusschen erffenisse der weduwe ende kijnderen Jan Adriaen Willems, aen dander sijde, streckende van erffenisse Willem Adriaen Gerits, tot erve Goijaert Jan Goijaerts, alsoo sij seijden, Legittime etc. Bartholomeus Joost Meeussen, los, ende vrij, met affgaen etc. gelovende die voers Marije, Anthonis, ende Embrecht voer hen selven op verbant van henne persoonen, ende allen henne goederen present, ende toecomende, ende vuijt crachte hender voers gegevender machte, op verbant van allen de goederen vande voers onmondige, oijck hebbende, ende vercrijgende, warandiam, etc. ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voers cooper sal moeten onderhouden sheeren schauwe naer ouder gewoonte, sonder argelist, datum et scabini ut supra (xx mert 1646, Gilse et Bardtwijck).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832