Menu

Documenten

Document R-1646-14-8005-303r

Jan Geritssen Verbunt, een schuere, metten grondt ende erffenisse daer achter aenliggende, een halff loopensaet, metten selven gront, tsamen groot sijnde, ende van sijns Jans ander erffenisse aff te meten, ende aff te paelen, voor, ende achter effen breet, gestaen, ende gelegen binnen der prochie van Tilburch aende Hasselt, aldaer tusschen erve Adriaen Jacobs noirtwaerts aen d'een sijde, ende tusschen erve des voors. Jans aen d'ander sijde, ende metten eenen eijnde, streckende metten anderen eijnde, tot aende gemeene straete, alsoo hij seijde, heeft hij wettelijcken ende erffelijcken vercocht ende midts desen opgedraegen, ende overgegeven Adriaen Bartholomeus Jan Hendricx, los ende vrij, met affgaen etc. gelovende warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercoopen etc. ende allen commer ende calangie daer inne wesende off comende, den voors. Adriaen tenemaele aff te doen, daer voor se omnia sua bona verobligerende, met wel expres bespreck, ende voorwaerde, dat die voors. Adriaen erffelijck sal mogen varen ende stauwen, door ende over den wech des voors. Verbunt, loopende tusschen sijne huijsinge aldaer, ende de voors. schuer, tot op, ende van de voors. vercoste erffenisse, achter de voors. schuer als voor gelegen, ende staet te weten dat desen coop tusschen partijen is getroffen, ende beslooten, off aengegeven, ende gemaeckt, halff mert lestleden, soo sij beijde verclaerden, sonder argelist, datum 27 junij 1646, scabini Tielemans et Heijst.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832