Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1646-14-8005-305v

Op dato naebeschreven sijn voir schepenen ondergenoemde gecomen, ende gecompareert in persoone, Peeter Cornelis Jan Meeussen, ende Magdalena dochtere Wouter Peeter Wouters sijne wettijge huisvrouwe beijde gesont van lichaeme, hen verstant, ende vijff sinnen wel gebruijckende, ende hebben d'een met wille, ende consent des anders, midts desen gemaeckt, geordonneert, ende geslooten, hen beijder testament lesten, ende vuijterste wille, ende dat in deser vuegen, te weten, dat sij vuijt liefde tot den anderen willen, ende begeeren, dat de lancxtlevende van hen beijden, sijnen off haeren leven lanck, allen ende eenen ijegelijcken henne erffelijcke goederen, als huijsingen, weije, ende heije landen ende andere, egeene vuijtgescheijden, al, ende geheelijck in tochten ende ten tocht rechte sal blijven behouden, ende besitten, als egeensints begerende, dat deselve lancxtlevende, naer de doot vanden iersten afflijvigen, sal behoren met hennen soone, off desselffs kijnderen, te maecken, off aen te gaen eenige erffdeijling, ende dat daerenboven deselve lancxtlevende, sal sijn ende blijven volcomen, heer ende meester van allen henne meubelen, ende haeffelijcke goederen, daerop nochtans, dat off deselve lancxtlevende met deselve have, ende tochte, door ... tijden, sieckte, off vuijt eenige andere wettige oirsaecke, egeen behoirlijck ende eerlijck onderhout en hadde, dat in sulcken gevalle, ende andersints nijet den lancxtlevende d'voors tocht goederen sal mogen beswaren, off verhantplichten, min off meer, dan als off sij testateuren beijde inden leven waeren, ende naer afflijvicheijt vanden lancxtlevenden, soo willen ende besluijten sij testateuren, dat allen henne voers erffelijcke goederen, met vollen rechte sullen devolveren, ende versterven op Jannen hennen eenigen soone, ende bij afflijvicheijt desselffs op sijne wettige kijnderen, den voers hennen soone, ende desselfs kijnderen ingevalle als voer, daer inne instituerende, ende voer hennen gerechten erffgenaeme midts desen nominerende, sonder argelist, date xxix junij 1646 scabini Tielemans et Verschueren.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832