Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1646-14-8005-349v

Dieselve Adriaenen (Daniel Laurenssen) een derde part onbedeijlt, allen sijn recht, ende aenpart in een stuck erven, tot beemde, ende heije liggende drije loopensaeten of daer ontrent int geheel begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen der prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt achter het gemeijne moer, bij Dongen, aldaer tusschen erffenisse Daniels Adriaen Gerit Vrancken oistwaerts aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse van Gerart Gerit Willemss Veramelvoirt aen d'ander sijde streckende van erffenisse Cornelis Gerart Vrancken tot aende gemeente, alsoo hij seijde, legittime etc. (wettelijk etc.) Corstiaen Daniel Laurenssen sijnen broeder, los ende vrij, met affgaen etc. gelovende die voers. Adriaen super se et omnia sua bona warandiam more solito (op zich en al zijn goederen te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. datum et scabini ut supra ().Zoeken in website: De Hasselt voor 1832