Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1646-14-8005-352i

Jan soone wijlen Geridt Huijbert Danielssoon met Adriaen soone wijlen Adriaen Geridt Huijben sijnde met de heere geordoneerde momboir ende toesiender over Cornelia alnoch onmondige dochtere Adriaen Geridt Huijben voors. de helft onbedeijlt van een huijs hoff ende met de gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende in het geheel drie loopensaet of daer ontrent int geheel begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als het selve in het geheel gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten het Creijvenne aldaer tusschen erffenisse Adriaen Adriaen Geridt Huijben voors. deen sijde ende tusschen erffenisse der wedue met de kijnderen Cornelis Jan Hermanssoon dander sijde, streckende van der erffenisse Daniel Bastiaen Danielssoon totter gemeijne straete, ende noch het achtste gedeelte onbedeijlt in een stuck ackerlandts in het geheel drie loopensaet off daer ontrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als het selve gelegen is inde prochie ende plaetse voors. aen den Cruijssloot? aldaer tusschen erffenisse Jacob Peter Jacob Jan Sijmons deen sijde ende tusschen erffenisse der wedue met der kijnderen Adriaen Jan Adriaen Willems dander sijde ende oock deen eijnde hoodende met den anderen eijnde op erffenisse Anthonis Adriaen Somers alwaer eenen schauwwaterlaet tusschen beijde is loopende alsoo sij seijden hebben wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedraegen Anthonis zoone wijlen Adriaen Geridt Huijben voors. met affgaen ende verteijen als dat gewoonlijck ende recht is gelovende onder het verbandt van dit onmondich kijnts goeden hebbende ende verkrijgende dit vercoopen overgeven etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voors. coopere hieruit sal betaelen de somme van tachtich carolus gulden eens off soo veel min of meer alsmen aende erffgenaemen Joachim Verschuren tsamen ... daer aff onbetaelt staende dat dit onmondich kind daer aff moeten .... in vuegen manieren ende voordts de chijnsen ende alle andere commer hier op staende ... voldoen ende dragen op sijnen last alsoo dat dit onmondich kijndt sal trecken ende genieten vrij de cooppenningen hiernaer volgende ende den momboir ende toesiender ten behoeve des kijndt op huijs ende schop ende gelooft ende toegesegt sijnde ende de sheren schauwen te moeten onderhouden ende ..... sonder argelist datum den viiii februarij 1646 scabini Baerdewijck et Gilse.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832