Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1647-14-8006-100r

Elias Jan Hendrick Verwers, een stuck saijlants groot twee loopensaet ende drije roeijen nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch, ter plaetschen genoemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Peter Michielssen aen beijde de sijden, streckende vande erve Jans Gerit Peeter Maes Geenen tot aenden gemeenen mestwech, Alsoo hij seijde legitime (heeft wettelijk) etc. Jan Anthonis Peeter Michielss los ende vrij met affgaen etc. gelovende die voors Elias super se et omnia sua bona (op zich en al zijn goederen) t voors stuck erven te waeren ende te claeren pro ut moris (zoals gebruikelijk is), ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. sonder argelist datum et scabini ut supra (xxiiii october 1647, Jan Tielemans et Heijst).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832