Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1647-14-8006-100v

Jan Willemss van Buel heeft opelijcken beleden, ende bekent, bekent opelijck ende belijdt midts desen dat den momboir ende toesiender van d'onmondigen kijnderen van wijlen Adriaen Adriaen Gerit Huijben aen hem op heden hebben gerestitueert, affgelost ende geschooten, de somme van een hondert, ende veerthien carolus guldens, met ses gulden voir den interest, voir welcke somme van penningen die voirs wijlen Adriaen aenden voirs van Buel opden ii dach januarij deses jaers 1647 voir schepenen deser Heerlijcheijt bij forme van beleeninge hadde vuijtgegeven, off opgedraegen de helft onbedeijlt in twee loopense, ende xii roijen saijlants, met de helft onbedeijlt in twee loopense weijen het Ven genoemt, beijde alhijer aen het Creijven gelegen, ende tot dijen allen het recht, ende aenpaert in seeckeren heijbodem onder Loon bij het Gericht aldaer gelegen, Jannen sijns Adriaens broeder daer innen gecompeteert hebbende, ende is daeromme die voirs van Buel ten behoeve vande weduwe des voirs wijlen Adriaens haer ter tochten ende ten behoeve van desselfs kinderen ten erffrechte opde voirs beleende parcheelen van erffenisse, midts desen volcomelijck renuntierende ende verthijende, met overgeven, ende affgaen, inne manieren inne dijen gewoonlijck sijnde, gelovende super se et omnia sua bona (op zich en al zijn goederen), dit renuntieren, verthijen, overgeven, ende affgaen, altijt vast ende van weerden te houden, sonder ennich wederseggen, ende allen commer, ende calangie van sijnen twegen, ende voirders nijet, tenenmaele aff te doen, sonder argelist, datum xxvi october 1647, scabini Tielemans et Verschueren).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832