Menu

Documenten

Document R-1647-14-8006-101r

Jan soone wijlen Jacob Quirijn Peeters, als wettich man ende momboir van Margriet sijne huijsvrouwe dochter wijlen Adriaen Geraert Huijben, allen het versterff, recht, ende actie van versterven, in allen ende eenen ijegelijcken het saij ende weijlants, gelegen binnen dese prochie van Tilborch aen het Craijven, bij doot, ende afflijvicheijt van sijne voors huijsvrouwe vader, op haer vervallen, ende voorders nijet, mitsgaders in seeckeren heijbodem onder Loon bij het Gerecht aldaer gelegen, Alsoo hij seijde, heeft hij midts desen wettelijcken ende erffelijcken opgedraegen ende overgegeven den momboir ende toesiender vande onmondige kijnderen van wijlen Adriaen Adriaen Gerit Huijben ten behoeve ende ter tochten van derselver moeder, ende ten behoeve ende ten erffrecht vande selve onmondige, met overgeven ende affgaen inne manieren inne dijen gewoonlijck sijnde, gelovende super se et omnia sua bona (op zich en al zijn goederen), dit opdraegen, overgeven, affgaen ende verthijen, altijt vast ende onverbreeckelijck van weerden te houden ende allen commer, ende calangie, int voirs sijnder huijsvrouwe versterff van sijnen t wegen ende voirder, noch andersints nijet wesende, of comende den voirs momboir, ende toesiender, tenemael aff te doen, inder vuegen, dat de ..... lasten, renten etc. sullen sijn ende blijven ten laste vande selve momboir ende toesiender, ende alsoo den vader van dese onmondige, op den coop van dit versterff aenden voirs Jan, in sijnen leven hadde geschooten de somme van ..., so sal den voirs momboir, ende toesiender in voirdere voldoening, ende betaelinge van dijen, alnoch aender voirs Jan op morgen tellen ende betaelen, de somme van sestich carolus guldens vrij gelt, des sal daerbij doot ende te nijet wesen alles wes hij Jan, tsij vuijt saecke van hueringe, gebruijck van sijne goeden, als ennichsints anders ten laste vande vs weduwe, ende kijnderen, soude mogen eijsschen of pretenderen, sonder argelist, datum et scabini ut supra (xxvi october 1647, scabini Tielemans et Verschueren),Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832