Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1647-14-8006-102v

Adriaen soone Jan Gijsbert Gerit Beijkens, een vierde gedeelte onbedeijlt ende allen ende eenen ijegelijcke der erffelijcke goederen aen hem aengecomen midts afflijvicheijt van sijne moeder ende tegens Jan Gijsbert Beijkens sijne vader affgedeijlt, waer, tusschen beijden, off tot wat plaetsen dese moeder goeden gelegen sijn, egeene van dien vuijtgescheijden, alsoo hij seijde, heeft wettelijck ende erffelijck met vuijtganck vande brennende kersse vercocht, ende midts desen opgedragen ende overgegeven Peeter Janss vander Loo, sijne swager, met affgaen etc. ende heeft die voors. Adriaen gelooft super se et omnia sua bona (op zich en zijn goederen), dit vercoopen etc. altijt vast ende van waerden te houden, ende allen commer, ende calangie den voors. vander Loo tenemael aff te doen, vuijtgenomen wegen, ende stegen, ende andere gebuerlijcke lasten, ende servituijten, de welcke cooper, sal moeten onderhouden, ende gedoogen, naer regte behooren, sonder argelist, date iiij november 1647.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832