Menu

Documenten

Document R-1647-14-8006-116v

Jan soone Jan Cornelis Meeussen, de gerechte helft onbedeijlt in een stuck erven tot teulant liggende drije loopensaeten lants, off daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot, ende cleijn, als tselve metter mate sal worden bevonden, gelegen binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genoemt aende Hasselt inde Langestraet aldaer tusschen erffenisse Cornelis de Beer, noortwaerts aen deen sijde, ende tusschen erffenisse Willem Adriaen Geritss ende Peter Cornelis Meeussen aen dander sijde, streckende voor vande gemeene strate, tot aen erve Geraert Willemss Veramelvoirt, alsoo hij seijde, legittime etc. (heeft wettelijk etc.) Jannen Peter Cornelis Meeussen, los ende vrij, met affgaen etc. ende heeft des vs. Jan gelooft super se et omnia sua bona (op zich en al zijn goederen), dit stuck erven, te waren ende te claren more solito (zoals gebruikelijk), ende dit vercoopen etc., ende allen commer etc., sonder argelist, datum xiiii december 1647, scabini Tielemans et Heijst.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832