Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1647-14-8006-27v

Jan Cornelis Gijben een stuck saijlandts groot ontrent anderhalff loopensaeten, nochtans etc. binnen der prochie van Tilburch, ter plaetse genoemt aende Hasselt ontrent de Lange straet aldaer, tusschen erffenisse Goijaerts Janssen aen deen sijde, ende metten eenen eijnde, ende tusschen erffenisse der weduwe, ende kijnderen van Cornelis Theunen aen dander sijde, streckende metten anderen eijnde, tot aende gemeene straet, alsoo hij seijde, legittime etc. (heeft wettelijk etc.) den voors. Goijaert Jan Goijaerts, los ende vrij, met affgaen etc. ende heeft die voors. Jan Cornelis Gijben gelooft super se et omnia sua bona warandiam more solito (op zich en al zijn goederen te waren volgens gewoonte), ende dit vercoopen etc. ende allen commer, ende calangie etc. sonder argelist, date et scabini ut supra (iiii februarij 1647, Verschueren et Tielemans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832