Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1647-14-8006-28v

Jan Cornelis Anthonis Herman Janssen, als man, ende momboir van Maijcken sijne huijsvrouwe dochtere Cornelis Janssen de Beer, huijs met sijnen gronde hoff boomgart, ende erffenisse daer aen liggende, ende daer toe behoorende, groot metter maete, drije loopensaeten min een roije, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilburch, ter plaetse genoemt aen het Creijven aldaer, tusschen erffenisse Jan Jan Peter Jacobs aen deen sijde, ende tusschen erffenisse der weduwe mette kijnderen Adriaen Jan Adriaen Willems aen dander sijde, streckende van erffenisse Michiel Jan Gielen, ende Jans Jan Peeren, tot aende gemeene straete, alsoo hij seijde, legittime etc. Jannen Jan Willem Mutsaerts den ouden, met affgaen etc. ende heeft die voors. Jan Cornelis Anthonis Hermans gelooft, super se et omnia sua bona habita et habenda, warandiam more solito (op zich en al zijn goederen, hebbende en verkrijgende, te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercoopen etc. ende allen commer ende calangie etc. vuijtgenomen eenen jaerlijcken ende erffelijcken pacht van een halff mudde roggen jaerlijx aende pastorij van Riel, met vijff gulden jaerlijx betaelt werdende, die de cooper soo sal moeten voldoen, ende jaerlijx vergelden, ende betaelen ofte afflossen ende quijten, dat de vercooper noch sijne andere goederen bij faute dijen egeene schade en sal overcomen, is oijck voorwaerde dat den wech liggende tusschen dese erve, ende tusschen den erve vande weduwe Adriaen Jan Adriaens ... sal halff, ende halff, ende hierover sullen mogen wegen die recht van wech hierover sijn hebbende, oijck dat de vercoopere tsijnen behoeve is reserverende drije vande beste heersboomen vuijtte boomgarten, ende die voersten peerboom mette appelboom daer naest inde selve rije, die hij tusschen dit ende halff april naestcomende sal mogen affhouwen, ende vande vercochte erve moeten ruijmen, sonder argelist, date v februarij 1647, scabini Tielemans et Verschuere.

In de marge: Ontnadert bij Gijsbert Cornelis Anthonis Hermans broeder van de vercooper promittens et obligans pro ut in forma den 23 julij 1647, scabini van Heijst et Tielemans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832