Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1647-14-8006-2r

Jan soone wijlen Adriaen Geraert Huijben, deene hellicht onbedeijlt in een stuck erven, tot saijlant liggende, twee loopensaeten ende twelff roijen ofte daer ontrent groot sijnde, nochtans soo groot, ende cleijn, als t selve gelegen is binnen der prochie van Tilborch, ter plaetse genoemt aen het Creijven, aldaer, tusschen erve Adriaen Adriaen Geraert Huijben west waerts aen d'een sijde ende tusschen erve der weduwe Jan Sebastiaens aen dander zijde, streckende van erve Daniel Sebastiaens tot aende gemeene straete, item de helft onbedeijlt in een stuck erven tot weije liggende genoemt het Ven, twee loopensaeten, off daer ontrent int geheel groot sijnde, nochtans etc. binnen der prochie, ende ter plaetse voirs aldaer tusschen erve Daniel Adriaen Gerit Huijben, dwelck eertijts van dese weije gecomen is, ex uno (een zijde), ende tusschen erve des voirs Daniel Sebastiaens, daer nochtans eenen gemeenen waterlaet, die de cooper sal moeten onderhouden, tusschen beijde is loopende, ex alio latere (aan ander zijde), streckende met beijde de eijnde tot aende gemeene straete, ende alnoch allen sijn recht aenpart ende deel hem competerende in een stuck erven tot heijbodem liggende vierentwintich loopensaeten of daer ontrent int geheel begrijpende, nochtans etc. binnen der prochie van Loon, bij het Gericht aldaer, tusschen seeckere erven, de Vosbergen genoemt, aen deen sijde, ende tusschen de gemeente van Loon aen dander sijde, ende met beijde de eijnden, Alsoo hij seijde, heeft hij midts desen wettelijcken ende erffelijcken vercocht, opgedraegen, ende overgegeven, den voirs Adriaen Adriaen Geraert Huijben sijnen broeder, met affgaen, ende verthijen, inne manieren inne dijen gewoonlijck sijnde, gelovende op verbant van sijnen persoon, ende allen sijne goederen hebbende, ende vercrijgende, dit vercoopen, opdraegen, overgeven, affgaen ende verthijen, altijt vast, ende van weerden te houden sonder ennich tegenseggen, ende allen commer, calangie ende aentael, van sijnen twegen, ende andersints nijet daer inne wesende, off comende Adriaen sijnen broeder, tenemael aff te doen, sulx dat dieselve Adriaen sal schuldich wesen tsijnen laste te nemen, ende hijer vuijt te vergelden eene jaerlijcke ende erffelijcke rente van LXXV carolus guldens capitaels met allen ende eenen ijegelijcken de verloopen tachterheijt van dijen mitsgaders daenpart des voirs Jans in den grontchijns vuijten voirs heijbodem, aenden heer van Loon, ende aen eenige binnen den Bossche te vergelden staende, ende voirts allen andere chijnssen, renten, ofte pachten, waer mede dese parcheelen van erffenisse ennichsints soude mogen belast sijn, sonder argelist, datum ii januarij xvi sevenenveertich, scabini Peter van Gilse, ende Jan Jan Tielemans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832